med anledning av prop. 2016/17:151 Fler steg för en effektivare plan- och bygglag

Motion 2016/17:3674 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M, KD, C, L)

av Ewa Thalén Finné m.fl. (M, KD, C, L)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att analysera vilka detaljplanebestämmelser kommunen ställer upp i detaljplanerna och vad som är rimliga krav och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utformningen av byggnadsverk i detaljplaner vars genomförandetid har löpt ut och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kravet på startbesked för byggstart bör tas bort och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bygglov inte ska behövas även om väderskydd placeras i direkt anslutning till ett annat väderskydd för kollektivtrafik och tillkännager detta för regeringen.
  5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bygglovsbefrielse även för reklamskyltar som ingår i väderskydd för kollektivtrafiken och tillkännager detta för regeringen.
  6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör följa upp att kommunerna inte missbrukar möjligheten att i detaljplaner återinföra bygglov för åtgärder som befriats från bygglov och tillkännager detta för regeringen.
  7. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda att bygglov inte ska krävas på allmän platsmark, inte heller när kommunen inte är markägare, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Regeringen har avlämnat propositionen Fler steg för en effektivare plan- och bygglag (prop. 2016/17:151) till riksdagen. Propositionen omfattar ett antal förslag om smärre förändringar för effektiviseringar i plan- och bygglagen. Alliansen anser att det finns skäl att komplettera förslagen, vilket vi redogör för nedan.

Behov av förenklingar i plan- och bygglagen

Det finns ett stort behov av att bygga mer och snabbare i Sverige. Den tid som i dag går åt från det att någon avser att uppföra ett bostadshus till dess att en nyckel kan sättas i dörren är alldeles för utdragen.

Långa ledtider är kostnadsdrivande, höjer risken för den som bygger och försämrar konkurrensen då främst stora företag har råd att ligga ute med pengar under en så lång period som det oftast är fråga om. Ledtiderna står i vägen för en utökad bostadsproduktion och gör att det blir svårare att snabbt växla upp tempot i byggandet.

När bostadsbyggandet är kantat av osäkerhet och långa ledtider finns risk att kostnaderna för bostadsbyggandet ökar, vilket i slutändan påverkar priset på bostäderna samt gör att byggnadsprojekt inte genomförs.

Alliansen ser att det finns ett behov av att minska ledtiderna för bostadsbyggande, särskilt avseende den kommunala detaljplaneringen. Vi föreslår därför att de detaljplanebestämmelser som kommunerna ställer upp ska analyseras, för att avgöra vilka krav som är rimliga, i syfte att möjliggöra för fler förenklingar i plan- och bygglagen.

Utlöpt genomförandetid i detaljplaner

Alliansen vill att vissa planbestämmelser i detaljplan inte längre ska gälla efter genomförandetidens utgång. Förslaget är angeläget eftersom det finns många problem som är kopplade till inaktuella detaljplaner där planens begränsningar ibland förhindrar en önskvärd utveckling.

Ofta hörs önskemål om att använda mark och byggnader på ett sätt som inte medges i planen eller att byggrätten ibland har begränsats onödigt hårt. Det kan i vissa fall ha gått hundra år eller mer sedan en plan antogs. Allianspartierna menar att byggnadsnämnden i högre grad ska kunna göra en allmän lämplighetsbedömning utifrån nuvarande förhållanden och i mindre grad vara bunden av bestämmelser. Vi vill i synnerhet att planbestämmelser om utseendemässig utformning av hus inte ska gälla efter genomförandetidens utgång, förutsatt att bestämmelserna reglerar ett annat område än ett sådant område som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Genom detta förslag ökar flexibiliteten för såväl kommun som aktörer i branschen och man kan gå direkt på bygglov.

Startbesked

I stort sett alla aktörer inom bostads- och byggsektorn är överens om att dagens planeringsprocesser för byggande av bostäder överlag tar för lång tid. Därför bör ytterligare åtgärder vidtas. Processen till byggstart behöver kortas, och därför bör kravet på startbesked tas bort ut plan- och bygglagen.

Väderskydd för kollektivtrafiken

Det finns goda skäl för att göra insatser för att öka det kollektiva resandet. Kollektivt resande bidrar till att nå miljömålen om bl.a. minskad klimatpåverkan och frisk luft. Regeringen föreslår i propositionen att väderskydd för kollektivtrafiken ska undantas från bygglovsreglerna. Alliansen välkomnar regeringens förslag. Dock anser vi att det inte finns något övervägande gott skäl till att begränsa antalet väderskydd som undantas från bygglov – det är frågor som relativt enkelt bör kunna lösas i dialog mellan kommun och kollektivtrafikleverantör. Vi föreslår att väderskydd ska kunna placeras i anslutning till annat väderskydd. Hänsyn till omkringliggande bebyggelse och verksamheter, kulturmiljö och trafiksäkerhet ska naturligtvis tas. Vi anser vidare att även reklamskyltar som ingår i sådana väderskydd ska befrias från bygglov.

Bygglovsbefrielse

Regeringen föreslår i propositionen att vissa förändringar avseende bl.a. färg, fasadbeklädnad och tillbyggnader ska undantas från kravet på bygglov. Vi välkomnar detta. Dock finns det skäl för att följa upp hur denna typ av undantag eller bygglovsbefrielser hanteras av kommunerna. Vi föreslår därför att regeringen ska följa upp att kommunerna inte missbrukar möjligheten att i en detaljplan återinföra krav på bygglov för åtgärder som befriats från bygglov.

Byggnad på allmän plats

Regeringen föreslår i propositionen att bygglov inte ska krävas för nybyggnad inom en allmän plats där kommunen är markägare och inom vissa särskilda begränsningar. Vi anser att detta bör kunna kompletteras så att samma regler ska gälla även för sådan nybyggnad på allmän plats där kommunen inte är markägare, och vi föreslår att den möjligheten utreds.

Ewa Thalén Finné (M)

Tuve Skånberg (KD)

Ola Johansson (C)

Robert Hannah (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-04-05 Granskad: 2017-04-12 Bordlagd: 2017-04-18 Hänvisad: 2017-04-19

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (7)