med anledning av prop. 2015/16:43 Stödboende - en ny placeringsform för barn och unga

Motion 2015/16:3262 av Christina Örnebjär m.fl. (FP)

av Christina Örnebjär m.fl. (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sammanhållet stödboende och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om meningsfull fritid i samarbete med ideell sektor och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I propositionen föreslås en ny placeringsform, som innebär att barn och unga i åldern 16–20 istället för att placeras i familjehem eller hem för vård eller boende (HVB) kan tas emot i ett stödboende.

Definitionen av placeringsformen stödboende är enligt skrivningen i propositionen ”en verksamhet som tar emot enskilda i åldern 16–20 år i ett eget boende med individanpassat stöd”. Bakgrunden till den nya placeringsformen stödboende är bland annat att ensamkommande barn och unga placerats i HVB-hem i brist på andra alternativ trots att deras behov många gånger är andra än de som HVB-hem är tänkta att möta.

Folkpartiet liberalerna välkomnar propositionens förslag men menar att definitionen av stödboende bör utökas så att den även kan omfatta en form av gruppboende, ett sammanhållet stödboende med personal på plats.

HVB-hem är och bör vara avsedda för personer med behov av vård. Det finns dock många ungdomar som inte har ett uttalat vårdbehov men som ändå inte är redo för ett självständigt boende som stödboende i praktiken innebär.

Vi menar därför att det finns behov av ett mellansteg mellan HVB-hem och den form av stödboenden som presenteras i propositionen. Sammanhållet stödboende skulle till skillnad mot stödboende innebära att de boende inte bara kan, utan bör, samlas under ett tak i till exempel korridorboende och att det bör finnas personal på plats även nattetid.

Vid ett HVB-hem ställs höga krav på adekvat utbildning hos personalen. Personal vid ett sammanhållet stödboende bör självfallet ha lämplig utbildning och erfarenhet men kraven på formell kompetens bör kunna vara lägre än vid HVB-hem. De unga vid ett stödboende ska inte ha behov av vård eller behandling men de kan behöva trygga vuxna som kan hjälpa tillrätta och vara just ett stöd till den unge. Då vi vet att många ensamkommande barn och unga har traumatiska upplevelser bakom sig menar vi att det för många finns behov av att det finns en vuxen fysiskt närvarande nattetid.

Ett sammanhållet stödboende har förutsättningar att vara en lämplig placeringsform för en större andel 16–17-åringar än som kan antas kunna placeras i den form av stödboende som föreslås i propositionen. Det innebär också att HVB-hem i högre utsträckning kan vara förbehållet de ungdomar som har ett särskilt vårdbehov.

I propositionen öppnar man för korridorboende och markerar att personaltätheten bör anpassas till behoven. Vi menar dock att möjligheten till sammanhållet stödboende bör förtydligas i de närmare bestämmelser som regeringen aviserar i propositionen. Detta bör ges regeringen tillkänna.

Stödboende ska enligt propositionen innebära individuellt anpassat stöd utifrån barnets eller den unges behov, bland annat i att ordna en meningsfull fritid. Vi vill i detta sammanhang framhålla vikten av att man söker samarbete med ideell sektor. Organisationer som Röda Korset, Rädda barnen, Scouterna, schackklubbar och idrottsföreningar gör redan stora insatser, och många vill gärna göra mer. Detta bör ges regeringen tillkänna.

Christina Örnebjär (FP)

Barbro Westerholm (FP)

Bengt Eliasson (FP)

Tina Acketoft (FP)

Emma Carlsson Löfdahl (FP)

Christer Nylander (FP)

Birgitta Ohlsson (FP)

Erik Ullenhag (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-11-13 Bordlagd: 2015-11-17 Hänvisad: 2015-11-18

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)