med anledning av prop. 2015/16:23 Anställning under viss kompletterande utbildning

Motion 2015/16:3249 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD)

av Stefan Jakobsson m.fl. (SD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med ett förslag som innebär att den verksamhet som föreslås i propositionen bedrivs permanent i stället för som försöksverksamhet samt att den ska gälla samtliga ämnen, och riksdagen tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverigedemokraterna delar regeringens uppfattning att det utöver befintliga ingångar till läraryrket, krävs nya vägar för att lösa bristen på lärare.

Sverigedemokraterna anser att regeringens förslag i grunden är bra, innebärande att personer utan lärarexamen – om de besitter tillräckligt goda ämneskunskaper ska få möjlighet att arbeta som lärare medan de snabbutbildas i pedagogik.

 

Sverigedemokraterna anser dock att förslaget inte ska bedrivas som en försöksverksamhet – som föreslås ska stå i 2 kap 22 b §, utan det skall permanentas från start och utvärderas i sedvanlig ordning. Vi anser också att förslaget skall gälla samtliga ämnen då det kan vara svårt att i framtiden avgöra vilka ämnen som kommer lida brist på lärare, samt att få ett enhetligt skolsystem.   

 

 

 

 

Stefan Jakobsson (SD)

 

Robert Stenkvist (SD)

Nina Kain (SD)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-14 Bordlagd: 2015-10-16 Hänvisad: 2015-10-20

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)