med anledning av prop. 2015/16:181 Kollektiv förvaltning av upphovsrätt

Motion 2016/17:41 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD)

av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över möjligheten att begränsa hur många medlemmar ett ombud kan företräda i kollektiva förvaltningsorganisationer och tillkännager detta för regeringen.

Ombud i kollektiva förvaltningsorganisationer

I propositionen (2015/16:181) föreslås bestämmelser som innebär att medlemmarna fritt ska få välja ombud till sina stämmor. I dag regleras detta genom stadgar. Förslaget innebär en skillnad mot vad som gäller i dag i många organisationer. I t.ex. Stim måste ett ombud själv vara medlem och får högst företräda en (1) annan medlem. Lagförslaget har skapat oro för att det ska påverka den demokratiska processen negativt.

Medlemsstaterna har möjlighet att införa begränsningar i rätten att anlita valfritt ombud. Sådana begränsningar får dock enligt direktivet inte hindra medlemmarnas möjlighet att på ett effektivt och lämpligt sätt delta i beslutsfattandet (direktiv 2014/26/EU artikel 8 punkt 10). Propositionen innehåller inga sådana begränsningar.

I en nyligen antagen lag, Modernisering av lagen om ekonomiska föreningar, proposition 2015/16:4, ändrades lagen till att ett ombud får företräda högst tre medlemmar, om inte annat har bestämts i stadgarna. I utredningen Kollektiv rättighetsförvaltning, SOU 2015:47, föreslås en motsvarande begränsning.

Om det är en osäkerhet i stabiliteten i förvaltningsorganisationen kan medlemmarna välja någon annan organisation i något annat land. I t.ex. Danmark öppnar lagstiftningen upp för att kunna göra begränsningar i stadgarna. I Tyskland har man infört en begränsning om max tio medlemmar per ombud. Denna osäkerhet kan göra att musikskapare och artister väljer att vara medlem i en kollektiv förvaltningsorganisation i något annat land, som har en mer fördelaktig lagstiftning.

Mot bakgrund av ovanstående anser vi därför att regeringen bör se över möjligheten att begränsa hur många medlemmar ett ombud kan företräda i kollektiva förvaltningsorganisationer.

 

 

Lars Hjälmered (M)

 

Helena Lindahl (C)

Said Abdu (L)

Penilla Gunther (KD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-09-21 Granskad: 2016-09-22 Bordlagd: 2016-09-23 Hänvisad: 2016-09-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)