med anledning av prop. 2015/16:153 Stöd till Frankrike med försvarsmateriel

Motion 2015/16:3363 av Hans Wallmark m.fl. (M, C, L, KD)

av Hans Wallmark m.fl. (M, C, L, KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen omgående ska besluta om beställning av den mängd och det slag av ammunition som säljs till Frankrike och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Frankrike har under våren och hösten 2015 drabbats av terrordåd som bara kan beskrivas som fega och avskyvärda. Den franska regeringen har, med hänvisning till artikel 42.7 i fördraget om Europeiska unionen, begärt hjälp från Sverige i form av bland annat den ammunition som nu avses försäljas.

Alliansen anser att Sverige är skyldigt att på alla sätt bistå Frankrike i den svåra situation som uppkommit. Att regeringen uteslutit ett annat av Frankrike begärt bidrag i form av insats med JAS 39 Gripen kan bara beklagas. Solidaritet visas bäst genom att axla just de ansträngningar och utmaningar som andra antar. Som man hjälper andra kan man själv förvänta att bli hjälpt.

Säkerheten i Sveriges närområde har successivt försämrats under de senaste åren. Det inriktningsbeslut av det militära försvaret som riksdagen fattade under 2015 understryker betydelsen av en snabb förstärkning av den nationella försvarsförmågan. I den meningen innebär försäljningen av ammunition till Frankrike ett risktagande. Försvarsmakten bedömer att risken med att under en begränsad tid avvara ammunitionen är acceptabel. Icke desto mindre finns det en risk med avseende på Sveriges beredskap och denna bör så långt möjligt minimeras.

I propositionen beskriver regeringen hur den bör bemyndigas att använda försäljningsinkomsterna för återanskaffning av motsvarande materiel. Av föredragningar i försvarsutskottet har framgått att detta ska ske genom Försvarets materielverk. Att göra återanskaffningen beroende av att försäljningsinkomster blir tillgängliga framstår inte som helt betryggande – ej heller att återanskaffningen kan avse något annat än exakt den mängd och det slag av ammunition som försäljs. Alliansen anser därför att regeringen omgående måste besluta om beställning av den mängd och det slag av ammunition som försäljs till Frankrike.

Hans Wallmark (M)

Daniel Bäckström (C)

Allan Widman (L)

Mikael Oscarsson (KD)

Lena Asplund (M)

Jan R Andersson (M)

Lotta Olsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-04-01 Bordlagd: 2016-04-07 Hänvisad: 2016-04-08
Yrkanden (1)