med anledning av prop. 2015/16:117 Effektreserv 2020-2025

Motion 2015/16:3333 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om storleken på effektreserven och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ytterligare miljökrav på effektreserven och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverigedemokraterna ser positivt på att lagen gällande effektreserven förlängs. Vi menar att det är av yttersta vikt att kunna säkerställa en god elförsörjning i landets alla delar oavsett tidpunkt på året. Vi ser behovet av en effektreserv särskilt gällande den direkta produktionen inom industrin men även för att säkerställa viljan till långsiktiga investeringar inom Sveriges basindustri. Dessutom finns det ett flertal andra faktorer som spelar in som t.ex. förmågan till självförsörjning eller vid generella extraordinära händelser.

Storlek på effektreserven

Behovet av en förlängning av effektreserven drivs nu främst av ekonomiskt påtvingade neddragningar i elproduktion som resulterar i ett ökat behov av både bas- och reglerkraft. Mot bakgrund av de aviserade nedläggningsbeslut som finns för fyra kärnkraftsreaktorer för tiden fram till 2020 ser vi det även som ytterst olämpligt att ytterligare trappa ned effektreserven från 1 000 megawatt till högst 750 megawatt efter 2017. Speciellt då underlaget för dessa beslut är tagna innan de aviserade stängningarna gällande kärnkraften. Vi menar därför att storleken på effektreserven inte ska trappas ned efter 15 mars 2017 utan fortsatt även därefter ska få uppgå till 1 000 megawatt eller mer om det finns särskilda skäl.

Miljökrav

I förslaget kring en förlängd effektreserv uppger regeringen att effektreservens miljökonsekvenser hittills varit ringa, trots att produktionsresurserna som ingått har eldats med olja eller kol, vilket främst även beror på att den aktiverats vid ett fåtal tillfällen. Vid en förlängning nu är det däremot mer troligt med en mer frekvent aktivering av effektreserven och regeringen drar slutsatsen att det därför bör finnas utrymme för ytterligare miljökrav.

Vi sverigedemokrater ser detta uttalande som motsägelsefullt särskilt som den nu förda politiken ska värna om miljön, men i realiteten kan behovet bli större av såväl fossila effektreserver som import av fossil elkraft. Vi ser dessutom inte rimligheten i att föra in ytterligare miljöaspekter på det ökade behovet av fossil effektreserv, dels för att sända politiska signaler gällande att föra en trovärdig energipolitik ifrån grunden utan orealistiska efterkonstruktioner, dels för att effektreserven redan omfattas av det europeiska utsläppshandelssystemet och där det redan har prissatts. Vi menar därför att det är olämpligt att införa ytterligare och ännu ytterligare miljöåtgärder när det inte är sannolikt att det skulle leda till minskade utsläpp.

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Josef Fransson (SD)

Johan Nissinen (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-03-16 Bordlagd: 2016-03-17 Hänvisad: 2016-03-18
Yrkanden (2)