med anledning av prop. 2014/15:123 Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015

Motion 2014/15:3103 av Rickard Nordin (C)

av Rickard Nordin (C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att förbättra förutsättningarna för förnybar elproduktion, bl.a. genom att slopa anslutningsavgiften för havsbaserad vindkraft.

Motivering

Sverige kan bli fritt från fossil energi inom en generation. Den möjligheten ska vi ta. Vi har de senaste åren haft en närmast otrolig utveckling när det handlar om förnybar energi. Det är en utveckling som måste fortsätta. Politikens roll är att skapa incitament för att möjliggöra en omställning till mer förnybar energi, en ökad ambition inom elcertifikatssystemet är en viktig del i detta.

Elcertifikatssystemet är ett marknadsbaserat och kostnadseffektivt system och ett utmärkt exempel på hur politiska förslag kan leda till en hållbar omställning. Inom elcertifikatssystemet har den förnybara elproduktionen ökat. 2006–2014 ökade den förnybara elproduktionen inom elcertifikatssystemet med drygt 40 procent. Men det är inte enbart elcertifikatssystemet som gynnar den förnybara elproduktionen, det finns även andra styrmedel som skapar en ökad efterfrågan på el från solen, vinden, bioenergin och vattnet.

Centerpartiet vill se mer förnybar energi och på sikt ett helt förnybart energisystem. Vi ställer oss därför bakom förslaget om en ambitionshöjning inom ramen för elcertifikatssystemet. Vi kan dock inte ställa oss bakom ett förslag från regeringen som medför införande av skatt på förnybar elproduktion. Därför är det glädjande att regeringen lyssnat till Centerpartiets kritik mot den proposition som tidigare lades fram i samma ärende och nu justerat dessa delar.

Skatt på energi för sådan el från förnybara energikällor som inte levereras yrkesmässigt är skadligt för den fortsatta utvecklingen av förnybar elproduktion. Elektrisk kraft som framställts i mindre kraftverk och inte yrkesmässigt distribuerats har historiskt varit skattebefriad. Detta gäller till exempel installerad produktion av solel. År 2012 fanns cirka 25 MW installerad solcellseffekt, men tekniken är ännu i sin linda och troligen kommer kommande års utveckling av solel att ske med högre hastighet än vi sett tidigare. Förutsatt att rätt incitament finns för en sådan utveckling.

Vi tror på den enskilda individens makt och vilja att göra skillnad. För oss är det självklart att den som vill bli självförsörjande, oavsett om det är på el, vatten eller värme ska uppmuntras. Det stärker vårt samhälle om fler vill investera i förnybar el och bidra i den gröna omställningen.

Centerpartiet vill ha helt förnybart energisystem. För att möjliggöra för den förnybara elen att vara en viktig del i den omställningen anser vi att det krävs, utöver ambitionshöjningar i elcertifikatssystemet och fortsatt skattebefrielse, fortsatta åtgärder:

  • Slopa anslutningsavgiften för att ansluta havsbaserad vindkraft till elnätet.
  • Förtydliga lagen om energi så att man inte behöver betala energiskatt, nätavgift och moms om man flyttar el inom en bostadsfastighet.
  • Inkludera juridiska personer i samma undantag som fysiska personer från att betala energiskatt för den egna användningen när en mikroproduktionsanläggning säljer överskottsel för en obetydlig summa.
  • Undanta små producenter från kravet att momsregistrera sig.
  • Införa en särskild satsning för laddinfrastruktur för elektrifierade transporter.

.

Rickard Nordin (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-06-15 Bordlagd: 2015-06-16 Hänvisad: 2015-06-17

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)