med anledning av prop. 2014/15:123 Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015

Motion 2014/15:3098 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen avslår proposition 2014/15:123 Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015.

Motivering

Genom propositionen 2014/15:123 Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015 söker regeringen riksdagens stöd för att ytterligare öka subventionerna till ny energiproduktion som marknaden på intet sätt efterfrågar. Sverigedemokraternas utgångspunkt är att vi snarast bör fasa ut alla former av marknadssnedvridande subventioner, inte minst då vi redan idag har en mycket allvarlig situation där redan gjorda investeringar i produktionsanläggningar har svårt att uppbära sina egna kostnader i form av drift och underhåll.

De så kallade förnybara energislagen, som uppmuntras via elcertifikaten, har vidare till sin natur brister som gör att de inte kan betraktas som substitut till den för svensk industri så viktiga baskraften. Detta genom att de är väderberoende och att det är mer troligt att de inte levererar än tvärtom de dagar på året vi behöver effekten som mest. Till detta vill vi även ta tillfället i akt att återigen påtala att Sverige redan idag har ett elproduktionssystem som i princip är fritt från koldioxidutsläpp. Inte minst som gamla floskler om att förnybar el behövs för att minska koldioxidutsläppen återanvänds i propositionen. Dagens omställning ger snarast ökade utsläpp genom sina anspråk på naturresurser och den kraftiga utbyggnaden av det svenska kraftnätet som är en följd av alltmer intermittenta energislag.

Läget för en ambitionshöjning av elcertifikatssystemet kunde knappast komma vid en sämre tidpunkt. Vi kan konstatera att väldigt många tunga och relevanta remissinstanser är kritiska till förslaget, medan självfallet de som har direkta ekonomiska intressen av ökade subventioner, nämligen Svensk Vindenergi och Vestas, är överväldigat positiva. Även från Sverigedemokraterna är vi mycket kritiska och menar att dagens elcertifikatssystem snarast bör fasas ut och att inga nya produktionsanläggningar ska få tilldelningar av elcertifikat.

.

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Josef Fransson (SD)

Johan Nissinen (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-06-09 Bordlagd: 2015-06-16 Hänvisad: 2015-06-17

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)