med anledning av prop. 2013/14:26 Förändringar av trängselskatten i Stockholm med anledning av trafikleden Norra länken och den nya stadsdelen Hagastaden

Motion 2013/14:Sk1 av Jacob Johnson m.fl. (V)

av Jacob Johnson m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen avslår proposition 2013/14:26 Förändringar av trängselskatten i Stockholm med anledning av trafikleden Norra länken och den nya stadsdelen Hagastaden.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kommuner själva bör få avgöra om de vill införa trängselskatt.

Motivering

Klimatförändringarna är vår tids viktigaste framtidsfråga. För att minska utsläppen av växthusgaser måste bilismen minska och andelen resande med kollektivtrafik öka. I Stockholm resulterar en sådan omställning även i ökat kapacitetsutrymme i trafiken och bättre luftkvalitet. För att klara klimatmålen har både Trafikverket och Naturvårdsverket bedömt att personbilstrafiken måste minska med 20 procent till 2030 i Sverige som helhet, och rimligen än mer i storstäderna som har goda förutsättningar för kollektivtrafik. Trängselskatter och avgifter är nödvändiga styrmedel för en sådan utveckling och bör tillämpas i ökad utsträckning. Propositionens förslag motverkar en sådan inriktning genom att undanta Norra länken och Roslagsvägen från tillämpningsområdet för trängselskatten. Bedömningen av klimat- och miljöeffekterna av förslaget är mycket summariska och ofullständiga, vilket riskerar att bidra till en lösning som på sikt ger mer trafik och större utsläpp.

Med anledning av det ovan anförda bör riksdagen avslå proposition 2013/14:26 Förändringar av trängselskatten i Stockholm med anledning av trafikleden Norra länken och den nya stadsdelen Hagastaden. Detta bör riksdagen besluta.

Den intensiva privatbilismen i våra större städer är ett betydligt större hot mot miljön än biltrafiken på landsbygden. Större städers miljöpåverkan från transporter kan i högre grad åtgärdas genom införande av trängselavgifter och stora satsningar på förbättrad kollektivtrafik. I Stockholm ser Vänsterpartiet ett ökat behov av att stärka trängselskatter som styrmedel. Enligt beräkningar från Kungliga Tekniska högskolan, KTH, skulle trafiken på Essingeleden minska med 10–15 procent om en avgift på 20 kronor togs ut där under rusningstid. Detta skulle snabbt kunna genomföras och skapa förutsättningar för inkomster till att bygga ut kollektivtrafiken.

En kommun kan i dag inte besluta om införande av trängselskatt och om hur intäkterna från denna ska användas. Kommuner bör själva få avgöra om de vill införa trängselskatt och hur intäkterna ska användas. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 5 november 2013

Jacob Johnson (V)

Ulla Andersson (V)

Josefin Brink (V)

Rossana Dinamarca (V)

Christina Höj Larsen (V)

Wiwi-Anne Johansson (V)

Jens Holm (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-11-05 Bordläggning: 2013-11-08 Hänvisning: 2013-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)