med anledning av prop. 2013/14:217 Enklare regler om uppehållstillstånd för vissa vårdnadshavare som sammanbor med barn i Sverige

Motion 2013/14:Sf27 av David Lång (SD)

av David Lång (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår regeringens proposition 2013/14:217 Enklare regler om uppehållstillstånd för vissa vårdnadshavare som sammanbor med barn i Sverige.

Motivering

Regeringen har i sin proposition 2013/14:217 Enklare regler om uppehållstillstånd för vissa vårdnadshavare som sammanbor med barn i Sverige lämnat förslag som syftar till att förenkla föräldrars möjlighet till uppehållstillstånd. Enligt den nya punkten (3) i 5 kap. 3a § utlänningslagen (UtlL) ska ”en utlänning som är förälder till och vårdnadshavare för samt sammanbor med ett barn som är bosatt i Sverige” ges uppehållstillstånd. Dagens regelverk gör det redan möjligt att vid avslag på en asylansökan återvända för att ansöka om uppehållstillstånd för anhörig från hemlandet.

Ett av de scenarier regeringen nämner som skäl för sitt förslag är då en asylsökande som ännu inte har erhållit beslut från Migrationsverket träffar en person med uppehållstillstånd varpå de skaffar barn. Regeringen har lämnat förslag med barnets bästa som utgångspunkt. Dock finns det skäl att vara orolig över hur detta påverkar parets val av att skaffa barn då resultatet i vissa fall blir synonymt med omgående uppehållstillstånd. Beroendesituationer kan uppstå som för den skull inte garanterar barnets bästa då nästan vem som helst kan skaffa barn, men det krävs betydligt mer för att vara förälder.

Vidare föreslås att Migrationsverket ska utfärda främlingspass till utlänningar som i dag inte har någon sådan handling eller har möjlighet att skaffa en sådan. Denna möjlighet finns redan i dag i vissa fall. Att precisera en generell regel i lagtexten att Migrationsverket ska kunna utfärda främlingspass utan andra undantag än rikets säkerhet och ordning är både oförsiktigt och ogenomtänkt. Likaså avser regeringen att införa en möjlighet att överklaga ett avslag om främlingspass. De skriver i sin proposition att detta ryms inom myndigheternas befintliga ramar. Dock menar Förvaltningsrätten i både Stockholm och Luleå som är remissinstanser att förslaget kommer att medföra ökad administration och därmed kostnader.

Riksdagen bör därför mot bakgrund av det ovan anförda avslå proposition 2013/14:217.

Stockholm den 22 april 2014

David Lång (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2014-04-22 Bordläggning: 2014-04-25 Hänvisning: 2014-04-28

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)