med anledning av prop. 2013/14:151 Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el

Motion 2013/14:Sk11 av Leif Jakobsson m.fl. (S)

av Leif Jakobsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen avslår proposition 2013/14:151 Skattereduktion för mikroproducerad el.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återkomma med förslag på ett nettodebiteringssystem.

Motivering

Vi socialdemokrater har uppfattningen att skattesystemet ska vara så enkelt och likformigt som möjligt. Dess huvudsyfte är att finansiera den gemensamma välfärden. Avdrag och skatteavdrag skapar gränsdragningsfrågor och utlöser krav på fler och nya avdrag och skatteavdrag.

Skatteverket har i sitt remissvar pekat på att det är viktigt att skattesystemet är utformat så enkelt som möjligt och att det hålls fritt från annat än syftet att redovisa skatt. Skatteverket anser att skatteregler och redovisning av skatt inte ska belastas med uppgifter som kan lösas på annat sätt. Vi socialdemokrater menar att detta understöder avslagsyrkandet på skatteavdraget och understryker behovet av att återvända till huvudspåret i frågan, alltså ett system för nettodebitering.

Omställningen av energisystemet i en mer hållbar riktning måste stimuleras på flera olika sätt. Tydliga signaler om betydelsen av en effektivare energianvändning och en större andel förnybar energiproduktion är oerhört betydelsefullt för att nå framgång. Att ta till vara de många små elkonsumenternas vilja att kunna producera förnybar el bör därför ses som en självklarhet. Därför anser vi socialdemokrater att idén om s.k. nettodebitering bör prövas i det svenska elsystemet. Med nettodebitering avses ett system där den förnybara el som privatpersoner eller företag med mikroproduktion producerar och överför till elnätet kvittas mot annan el som de tar emot från elnätet. Nettodebitering bör också möjliggöras för de personer som har andelsägande i förnybar elproduktion. Syftet med ett sådant system är också att stärka elkonsumenternas ställning på elmarknaden genom att underlätta för enskilda att leverera sin egenproducerade förnybara el till nätet.

Regeringen anser att vägen till nettodebitering är stängd genom EU:s mervärdesskattedirektiv. Vi tycker inte att regeringen förefaller ha undersökt den frågan tillräckligt och det är ju också så att ett nytt mervärdesskattedirektiv håller på att tas fram. Utredningen om nettodebitering av el återger trots allt att flera EU-medlemmar (Danmark, Nederländerna och Belgien) har någon typ av nettodebiterings- eller nettodebiteringsliknande system. I Tyskland uppges att elbolag är skyldiga att ta emot all ström producerad av enskilda och det med företräde för de enskilda producenterna. Priset är garanterat och bundet för lång tid framåt.

Det förslag som regeringen lagt är i sig inte heller klart relativt EU-lagstift­ningen eftersom skatteavdraget måste statsstödsprövas. Frågan är om det då verkligen kommer att kunna träda i kraft från den 1 juli 2014.

Regeringen har systematiskt byggt ut skatteavdragen i det svenska skattesystemet. Vi tycker inte att detta är bra utan att det undergräver hela beskattningen. Olika skatteavdrag blir styrande för människors val av konsumtion och produktion. Vi tycker att nettodebitering känns som en enklare och tydligare lösning än skatteavdrag för den enskilde som vill producera el. Skattelagstiftningen krånglas till med regeringens förslag och ett stort antal remissinstanser anser att skattereduktionen är svår att tillämpa för mikroproducenterna. Dessutom får Skatteverket utökade kontrolluppgifter och Regelrådet kritiserar de administrativa kostnaderna för företagen.

En rad företag och organisationer har både i debattinlägg och som remissinstanser kritiserat att s.k. andelsägd elproduktion inte kommer att få skatte­reduktion. I sak innebär det också att lägenhetsinnehavare inte heller kan få det. Några av kritikerna har i en debattartikel i oktober i fjol framfört tre bekymmer med detta som vi socialdemokrater håller med om.

Skattereduktionen blir inte neutral i förhållande till upplåtelseformerna. Villahushållen kan redan fullt ut använda både ROT- och RUT-avdragen. De får nu ett ytterligare skatteavdrag. De hushåll som bor i lägenhet i flerfamiljshus (bostadsrätt eller hyresrätt) kan inte utnyttja avdraget. Det innebär att en majoritet av alla hushåll inte omfattas av denna möjlighet att bidra till den viktiga energiomställningen. Hushållen, både de som bor i villa och lägenhet, måste få likartade möjligheter att stärka sin ställning på elmarknaden.

Samhällsekonomi och miljö talar för andelsägande och större produktionsanläggningar när sådan är möjlig. Det finns stora fördelar med att många hushåll gemensamt äger andelar i ett större vindkraftverk, som placeras i ett bra vindläge, jämfört med om hushållen sätter upp egna och mindre vindkraftverk i sämre vindlägen. Samma sak kan gälla med solcellsparker. Gemensamt och kooperativt ägande har också andra positiva bieffekter i form av demokratiskolning, kontakter mellan människor etc.

Regeringens förslag är slutligen inte heller teknikneutralt. Stödet främjar bara teknik i anslutning till den egna bostaden och missgynnar de hushåll som går samman och delar på anläggningar. Den andelsägda förnybara elproduktionen missgynnas, trots att hushållen i båda fallen har en egenproducerad förnybar el för sin egen elförbrukning. Även de som är andelsägare i solkraft och vindkraft bör få en skattereduktion för egen­producerad förnybar el.

Stockholm den 26 mars 2014

Leif Jakobsson (S)

Hannah Bergstedt (S)

Hans Olsson (S)

Christina Oskarsson (S)

Anders Karlsson (S)

Peter Persson (S)

Teres Lindberg (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2014-03-26 Bordläggning: 2014-04-01 Hänvisning: 2014-04-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)