med anledning av prop. 2013/14:144 Lag om sprängämnesprekursorer och redovisning av krisberedskapens utveckling

Motion 2013/14:Fö5 av Mikael Jansson (SD)

av Mikael Jansson (SD)
SD471

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag till kompletteringar av lagen om sprängämnesprekursorer som innebär att lagen inte behöver ändras om Sverige lämnar EU.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda att stärka krishanteringskanslierna hos kommuner, länsstyrelser och regeringen.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda att anställa fler tjänstemän vid krishanteringskanslierna.

  4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att främja att civilförsvaret efterliknar det militära systemet med befälhavare, geografisk indelning och personligt ansvar.

  5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra det tydligt att det högsta ansvaret för krishantering är samlat till en mindre grupp chefer på nationell nivå som är knuten till regeringen och som kan sätta sig över alla fredstida lagar och system.

  6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tydligt markera att MSB är utredningsmyndighet och inte krishanterande.

  7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att placera civilplikt på många medborgare som arbetar med krishantering i strategiska positioner.

  8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda att återta driftvärnet.

  9. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda att återta särskilda beredskapspolisen.

  10. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att köpa in svenska myndigheter nya säkra internet.

Motivering

För att bekämpa terrorismen är sprängämnessäkerhet en viktig komponent. Från och med den 2 september är en EU-förordning aktiv på området med direkt tillämpning i Sverige. Förordningen reglerar saluföring och användning av sprängämnesprekursorer och anvisar straff för överträdelser. Förvisso är reglering av sprängämnesprekursorer något som är nödvändigt i en ny tid med nya hot. Här som på fler ställen är det bra om vi inte gör oss beroende av EU:s lagar och system för det fall vi i framtiden lämnar medlemskapet.

Såväl försvarspolitiken som krisberedskapspolitiken kan bidra till ett robust samhälle. Det förutsätter dock att den tillämpade politiken är stark nog att klara tänkbara hot. Sverige hade ett mycket omfattande system för krisberedskap tidigare i civilförsvaret som var en tvilling till det militära försvaret. Båda hade områden och befälhavare. Hela folket var indelat och knutet till resurser avsedda att skydda och försörja. Tyvärr är civilförsvaret nu avvecklat. Särskilda beredskapspolisen är också avvecklad. När civilförsvaret är avvecklat innebär det att det civila försvaret också är mycket svagt. Skyddet för civila är mycket sämre än för 20–30 år sedan, detta samtidigt som hoten blivit mer asymmetriska. Denna utveckling beklagar Sverigedemokraterna.

Ledning av krishantering är viktigt. Personligt ansvar är då avgörande lika väl som utbildning och återkommande fullskaliga övningar. Det går inte att lämna till senare vem som är ansvarig för krishanteringen eftersom det oftast handlar om snabba förlopp.

Närhets-, likhets- och ansvarsprincipen är typiskt för det svenska krishanteringssystemet och bör så förbli. Därför bör det utredas om driftvärnet kan återtas.

Hemvärnet är inte lämpat för stora insatser mot folkmassor. Det finns historiska skäl som talar mot det. Dessutom borde juridisk utbildning vara en självklarhet för denna typ av insats. Därför är det hög tid att utveckla en särskild polisiär organisation med hög beredskap för insats mot folkmassor. Enklast är att återta särskilda beredskapspolisen.

Det informationsteknologiska hotet är ständigt närvarande. Vårt nuvarande internet kommer aldrig att bli säkert. Nya internet kommer dock troligen och där kan troligen en mycket högre säkerhet vinnas för myndigheter och strategiska företag.

Stockholm den 2 april 2014

Mikael Jansson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämning: 2014-04-02 Bordläggning: 2014-04-08 Hänvisning: 2014-04-09
Yrkanden (10)