med anledning av prop. 2013/14:112 Villkor för fristående skolor m.m.

Motion 2013/14:Ub18 av Björn Söder (SD)

av Björn Söder (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den föreslagna lagtexten om Skolinspektionens befogenheter i 26 kap. 13 § bör ändras till ”ska” i stället för ”får”.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förtydliga samrådet i den föreslagna paragrafen 2 kap. 5 a § så att den innehåller krav om elevunderlag och att Skolinspektionen ska stoppa etableringen om inte kraven uppfylls.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förtydliga samrådet i den föreslagna paragrafen 2 kap. 5 a § så att den innehåller krav om beräknad lärartäthet och att Skolinspektionen ska kunna stoppa etableringen om inte kraven uppfylls.

  4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa ett förbud mot att ta ut vinster från skolverksamheten.

Motivering

Regeringens proposition 2013/14:112 innebär en viss uppstramning för etablering av friskolor och är en förbättring gentemot den nuvarande lagtexten och gällande regler. Propositionen är dock långtifrån tillräcklig om vi ska åtgärda de fallande skolresultaten och den oordning som uppkommit i undervisningssektorn. Att komma till rätta med de brister i det svenska skolsystemet som upprepade gånger visat sig i internationella undersökningar har enligt Sverigedemokraterna högsta prioritet.

Den föreslagna lagtexten i skollagen 26 kap. 13 § stipulerar att Skolinspektionen får återkalla ett godkännande om ett förläggande enligt 10 § inte följts, eller om missförhållandet är allvarligt. Vi vill att lagen i stället innebär att Skolinspektionen ska återkalla tillståndet för huvudmannen.

I den föreslagna nya paragrafen i skollagen – 2 kap. 5 a § – står det att samråd ska ske mellan hemkommunen och den blivande godkända huvudmannen. Det är dock mycket otydligt vad detta samråd ska innehålla och hur det ska dokumenteras. Samrådet ska enligt Sverigedemokraternas förmenande innehålla frågan om elevunderlag och de långsiktiga konsekvenserna för eleverna (skollagen 2 kap. 5 §). Likaså ska samrådet också behandla frågan om den beräknade lärartätheten.

Om kommunen kan påvisa att en överetablering sannolikt blir följden ska detta dokumenteras för Skolinspektionen att senare ta del av. Den beräknade lärartätheten ska också dokumenteras. Skolinspektionen ska stoppa etableringen enligt Skolinspektionens etableringskontroll 26 kap. 10 § om en sannolik överetablering blir följden av en ny etablering av enskild huvudman.

Likaså ska Skolinspektionen överväga den beräknade lärartätheten för den enskilde huvudmannen. Skolinspektionen får stoppa en etablering om inte den beräknade lärartätheten uppfyller rimliga minimikrav.

Sverigedemokraterna vill att ett förbud mot att vinster tas ut från verksamheten införs för enskilda huvudmän. I grunden är skolpengen skattepengar som tillförs utbildningsväsendet för att utbilda elever till nytta för både dem själva och samhället. Att skattemedel förs ut från verksamheten, med risk för lägre lärartäthet och sämre undervisningskvalitet, anser vi sverigedemokrater vara orimligt.

Stockholm den 22 april 2014

Björn Söder (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2014-04-22 Bordläggning: 2014-04-25 Hänvisning: 2014-04-28

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)