med anledning av prop. 2012/13:191 En hållbar rovdjurspolitik

Motion 2013/14:MJ3 av Helena Leander m.fl. (MP)

av Helena Leander m.fl. (MP)
Motion till riksdagen

2013/14:MJ3

av Helena Leander m.fl. (MP)

med anledning av prop. 2012/13:191 En hållbar rovdjurspolitik

MP007

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1

Förslag till riksdagsbeslut 2

Inledning 3

Rovdjurens roll i ekosystemen 4

Övergripande mål för rovdjurspolitiken 5

Mål för rovdjurens bevarandestatus 6

Gynnsam bevarandestatus förutsätter långsiktig livskraft 6

Gynnsam bevarandestatus bör fastställas av Naturvårdsverket 7

Gynnsam bevarandestatus ska inte baseras på felskrivningar 9

Enstaka kringvandrande djur definierar inte aktuell utbredning 9

Minskad inavel i vargstammen 10

Rovdjuren och rennäringen 11

Förvaltning av stora rovdjur med jakt 12

Jakt ska inriktas på att förhindra eller förebygga skador 12

Skyddsjakt 12

Licensjakt 12

Den
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-09 Bordläggning: 2013-10-14 Hänvisning: 2013-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (18)