med anledning av prop. 2011/12:176 Behandling av personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Motion 2012/13:A6 av Sven-Olof Sällström (SD)

av Sven-Olof Sällström (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att de personuppgifter som IFAU kan använda sig av ska kvarstå som i dag.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att lagen ska gälla på obestämd tid.

Motivering

I propositionen föreslås bl.a. att de enda känsliga personuppgifter som Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) får behandla i sitt uppdrag ska vara sådana som avslöjar etniskt ursprung, medlemskap i fackförening eller hälsa. IFAU självt ställer sig kritiskt till det nya lagförslaget vad gäller begränsningen av vilka personuppgifter institutet har rätt att använda i sitt arbete, och påpekar att det i dag har möjlighet att använda sådana uppgifter som föreslås bli förbjudna i propositionen. Användandet av känsliga uppgifter är dock villkorat med att det sker en ansökan till en etikprövningsnämnd enligt etikprövningslagen. Att regeringen avsäger IFAU denna möjlighet är enligt IFAU en tillbakagång för verksamheten, då institutet många gånger kan ha användning av andra känsliga variabler än etniskt ursprung, medlemskap i fackförening eller hälsa. IFAU menar att det finns ”ett antal studier som blir omöjliga att genomföra” om lagförslaget träder i kraft och anger specifikt diskrimineringsfrågor som ett område som man får minskade möjligheter att studera. Exakt hur negativ effekten blir av lagförslaget är dock svårt att säga.

IFAU menar att den forskning institutet bedriver förutsätter tillgång till uppgifter om ”ras, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse och sexualliv”. Enligt personuppgiftslagen är dessa, tillsammans med ovan nämnda tre kategorier, känsliga personuppgifter.

Integriteten är redan i dag relativt god, man använder avidentifierade personuppgifter så att IFAU inte kan se vilka personer som döljer sig bakom uppgifterna, och därtill är det ett mycket litet antal forskare som har tillgång till registren. SCB är den myndighet som ansvarar för att avidentifiera personuppgifterna och är därmed de enda som kan härleda ett personnummer till det nya, kodade numret i IFAU:s register. Eftersom detta innebär ett gott skydd för integriteten menar Sverigedemokraterna att behandling av samtliga känsliga personuppgifter ska kunna genomföras av IFAU. Det har hitintills inte varit några problem att IFAU kunnat begära ut sådana avidentifierade personuppgifter efter etikprövning.

Det finns även andra argument till varför riksdagen bör följa IFAU:s snarare än regeringens linje. Med tanke på att den svenska arbetsmarknadspolitiken är stor (ca 10 procent av statsbudgeten) är det av yttersta vikt att de som har till uppgift att utvärdera politiken ges fullgoda möjligheter att lämna rapporter som både går på bredden och på djupet. IFAU har i det avseendet visat sig vara ett högst kompetent institut.

Vidare menar Sverigedemokraterna att det är onödigt att inte låta lagen gälla tills vidare. Regeringen föreslår att lagen ska upphöra den 31 december 2015. IFAU föreslår en lag som gäller på obestämd tid, och är det så att lagen behöver ändras kan det lämpligen göras genom en ny proposition.

Stockholm den 2 oktober 2012

Sven-Olof Sällström (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-03 Bordläggning: 2012-10-04 Hänvisning: 2012-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)