med anledning av prop. 2011/12:107 Samverkan mellan kommuner om samhällsorientering m.m.

Motion 2011/12:A6 av Ylva Johansson m.fl. (S)

av Ylva Johansson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår regeringens förslag till ändringar i 49 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och 95 § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor.

Motivering

Regeringen föreslår att nämndemän inte ska delta i kammarrättens avgörande av mål enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring eller lagen om arbetslöshetskassor.

Tanken bakom nämndemannainstitutet är att nämndemännen ska vara vanliga människor med erfarenhet från olika områden som kompletterar den lagkunnige domarens juridiska kunskap.

Nämndemannainstitutet är viktigt och har ett starkt berättigande. Nämndemännens medverkan i domstolarna bidrar till att tillgodose medborgarnas intresse av insyn i den dömande verksamheten. På så sätt är nämndemännen en garanti för att verksamheten i domstolarna ligger i linje med allmänna värderingar i samhället. Nämndemännens medverkan bidrar också till att medborgarnas förtroende för domstolarnas verksamhet upprätthålls samt har ett särskilt värde när det gäller bedömningsfrågor.

TCO är tveksam till förslaget och skriver i sitt yttrande till förslaget att ”med tanke på de senaste årens skärpning av såväl lagstiftning som riktlinjer kring arbetslöshetsersättningen är det kanske än viktigare att principen om att man ska dömas av sina lika i någon mån upprätthålls”.

Sveriges Kommuner och Landsting menar i sitt yttrande att nämndemännens deltagande i kammarrättens avgöranden ska vara kvar. Förbundet anser bland annat att det är viktigt att värna om nämndemannainslaget med hänvisning till bland annat demokratiaspekten och att nämndemännen tillför ett annat perspektiv än vad juristerna gör.

År 2006 skedde en reform av reglerna för nämndemän. Syftet var bland annat att få en bredare sammansättning av nämndemän när det gäller ålder, kön, yrke och etnisk bakgrund. Vi socialdemokrater menar att man nu bör göra en utvärdering av den reform som genomfördes.

Vi erfar att det även pågår diskussioner i regeringen om nämndemannainstitutet där de olika riksdagspartierna delvis har medverkat. Därför är det felaktigt att nu gå in och göra några förändringar avseende nämndemännens medverkan i olika instanser. I stället bör det tas ett helhetsgrepp i frågan. Därför anser vi att nämndemannainstitutet ska vara kvar.

Stockholm den 10 april 2012

Ylva Johansson (S)

Johan Andersson (S)

Ann-Christin Ahlberg (S)

Patrik Björck (S)

Kerstin Nilsson (S)

Maria Stenberg (S)

Raimo Pärssinen (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-04-11 Bordläggning: 2012-04-13 Hänvisning: 2012-04-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)