med anledning av prop. 2011/12:106 Offentlig upphandling från eget företag — och vissa andra frågor

Motion 2011/12:Fi12 av Fredrik Olovsson m.fl. (S)

av Fredrik Olovsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att även undanta koncerninterna transaktioner från kravet på upphandling.

Motivering

I propositionen föreslås att det i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) införs ett nytt så kallat in house-undantag från kravet på upphandling. Det nya undantaget innebär att avtal som sluts mellan en upphandlande myndighet och en juridisk person eller en gemensam nämnd inte anses utgöra ett kontrakt enligt LOU. Undantaget gäller endast under förutsättning att kontroll- och verksamhetskriterierna, de så kallade Teckalkriterierna, är uppfyllda.

Vi stödjer det permanenta undantag från lagen om offentlig upphandling som föreslås i propositionen. Vi anser emellertid att undantaget borde ha fått en mer generell utformning så att även koncerninterna transaktioner mellan kommunala bolag hade omfattats. Med den lagstiftning som regeringen nu föreslår finns en uppenbar risk att kommuner och landsting tvingas till betydande och för skattebetalarna mycket kostsamma förändringar i hur man organiserar sin verksamhet.

Vi har självfallet förståelse för att regeringen beaktat det oklara EU-rättsliga läget när det gäller möjligheten att undanta koncerninterna transaktioner från kravet på upphandling. Men istället för att utgå från att EU-domstolen i ett framtida utslag inte kommer att godta koncerninterna transaktioner så anser vi att regeringen borde ha främjat praxisbildning genom att föreslå en nationell bestämmelse som sedan kunnat ligga till grund för en prejudicerande dom i EU-domstolen.

Stockholm den 21 mars 2012

Fredrik Olovsson (S)

Sven-Erik Bucht (S)

Jörgen Hellman (S)

Maryam Yazdanfar (S)

Bo Bernhardsson (S)

Marie Nordén (S)

Pia Nilsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-04-11 Bordläggning: 2012-04-12 Hänvisning: 2012-04-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)