med anledning av prop. 2010/11:149 Avgifter enligt lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor

Motion 2010/11:C8 av Veronica Palm m.fl. (S, MP, V)

av Veronica Palm m.fl. (S, MP, V)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kärnkraften ska betala sina fulla avfallskostnader och att ett obegränsat skadeståndsansvar för kärnkraftsolyckor ska gälla.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att lagen (2010:950) och de föreslagna lagändringarna i proposition 2010/11:149 träder i kraft den 1 januari 2012.

Motivering

I proposition föreslås att det i lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor, som träder i kraft den dag regeringen bestämmer, införs ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om avgifter för prövning och tillsyn enligt lagen.

I proposition 2009/10:173 Kärnkraften – ökat skadeståndsansvar föreslog regeringen att Sverige tillträder 2004 års ändringsprotokoll till Pariskonventionen om skadeståndsansvar på atomenergins område och dess tilläggskonvention.

Regeringen föreslog att det införs ett s.k. obegränsat ansvar för innehavare av kärntekniska anläggningar och att innehavare av kärnkraftsreaktorer ska finansiera ansvaret upp till 1 200 miljoner euro. Regeringen bemyndigades att bestämma när lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor ska träda i kraft.

Vårt ställningstagande

De rödgröna partierna menar att kärnkraften ska betala sina fulla avfallskostnader och att ett obegränsat skadeståndsansvar för kärnkraftsolyckor ska gälla. Vi står därför bakom regeringens förslag att Sverige tillträder 2004 års ändringsprotokoll till 1960 års Pariskonvention om skadeståndsansvar på atomenergins område och 1963 års tilläggskonvention till Pariskonventionen. Vi anser dock att ett obegränsat ansvar inte kan begränsas så som regeringen valt att göra och anser att den höjning av ansvarsbeloppet som genomförs är långt ifrån tillräckligt särskilt i kombination med talet om ett obegränsat ansvar.

Bortsett från den anförda kritiken står vi bakom proposition 2010/11:149 Avgifter enligt lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor med undantag av ikraftträdandet. I propositionen föreslås att lagändringen träder i kraft när lagen träder i kraft, dvs. den dag regeringen bestämmer.

Regeringen har dock avstått ifrån att låta lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor träda i kraft, vilket är anmärkningsvärt.

Regeringen har beklagat förseningen och miljöministern har förklarat att han hade räknat med att reglerna skulle träda i kraft vid halvårsskiftet, men menar nu att det i stället går att sätta lagen i kraft vid årsskiftet.1 Därför är det förvånande att regeringen, i proposition 2010/11:149 Avgifter enligt lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor, avstår ifrån att precisera datumet för när delar av lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor och proposition 2010/11:149 träder i kraft.

Det är mycket angeläget att dessa lagändringar sätts i kraft skyndsamt. Lagen är redan sex månader försenad. Därför föreslår vi att lagen (2010:950) och de föreslagna lagändringarna i proposition 2010/11:149 träder i kraft den 1 januari 2012 i stället för den dag regeringen bestämmer.

Stockholm den 15 juni 2011

Veronica Palm (S)

Carina Ohlsson (S)

Luciano Astudillo (S)

Jonas Gunnarsson (S)

Hannah Bergstedt (S)

Yilmaz Kerimo (S)

Katarina Köhler (S)

Jan Lindholm (MP)

Marianne Berg (V)


[1]

Svar på interpellationerna 2010/11:276 och 301 om kärnkraftsbolagens betalningsansvar

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-06-16 Bordläggning: 2011-06-27 Hänvisning: 2011-06-28

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)