med anledning av prop. 2010/11:133 Vissa förändringar av trängselskatten i Göteborg

Motion 2010/11:MP29 av Helena Leander m.fl. (MP)

av Helena Leander m.fl. (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör tillsätta en utredning som syftar till att föreslå juridiska ramar för att beslut om en trängselskatt ska fattas av landsting/region eller kommun i stället för av riksdagen.

Motivering

Vi har inga synpunkter på de föreslagna förändringarna i propositionen. Dock så anser vi att det är en dålig ordning att riksdagen ska besluta i denna fråga. Det finns flera skäl till detta. Det är på den lokala och regionala nivån som trafiksystemen organiseras och de trafikpolitiska syftena med trängselskatten kan uppnås. Dessutom har lokala politiker en bättre kunskap än riksdagspolitiker om trafikförhållandena i Göteborg, så de torde därför vara bättre lämpade att avgöra detaljfrågor såsom enskilda betalningsstationers placering. Vi anser därför att beslut om, och kontrollen över, trängselskatter ska överföras till den lokala/regionala nivån. I detta ingår att besluta om nivåerna på trängselskatten och hur intäkterna ska användas. Det är en orimlig ordning att som idag bestämma från riksdagen om hur pengarna ska återföras till det berörda området, dessutom med ett öronmärkningsupplägg som endast med stor tveksamhet kan förenas med budgetordningen.

Principen om lokal och regional kontroll av trängselskatter är en fråga som diskuterats under flera års tid utan att något konkret har hänt. I samband med ändringen av den svenska grundlagen vid årsskiftet 2010/11 möjliggjordes en förändring av kontrollen av trängselskatter. Regeringen har emellertid inte utnyttjat denna möjlighet. I Budgetproposition 2010/11:1 skriver regeringen att en utredare bör få i uppdrag att utreda ”förutsättningarna för att delegera rätten till kommuner att föreskriva om trängselskatt” (finansplan s. 145). Ännu så länge har dock ingen sådan utredning tillsatts. Vi är angelägna om att utredningen kommer igång snarast, så att beslut om trängselskatterna utan ytterligare dröjsmål kan överföras till lokal/regional nivå.

Stockholm den 13 maj 2011

Helena Leander (MP)

Stina Bergström (MP)

Åsa Romson (MP)

Mikaela Valtersson (MP)

Annika Lillemets (MP)

Lise Nordin (MP)

Motionen behandlas inte Motionskategori: Följdmotion Tilldelat:

Händelser

Inlämning: 2011-05-13 Utgår: 2011-05-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)