med anledning av prop. 2010/11:127 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen

Motion 2010/11:U18 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår regeringens proposition 2010/11:127 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen.

Motivering

I propositionen föreslår regeringen att den svenska insatsen i Libyen förlängs ytterligare 90 dagar. Sverigedemokraternas ursprungliga ställningstagande har inte förändrats. Vi är fortsatt kritiska till det svenska deltagandet i insatsen av flera skäl. Sverigedemokraterna är visserligen inte principiellt avvisande till att delta i militära operationer utomlands, men detta betyder inte att det är självklart att Sverige måste delta i alla typer av internationella krigsoperationer. Vår inställning bygger på att ett svenskt deltagande förutsätter ett tydligt uttalat syfte med operationen, över hur lång tid den kan förväntas pågå och hur omfattande den ska vara.

Det är oklart vem och vad det egentligen är som vi skyddar. Vems intressen stöder vi med vår insats? Det är fortfarande så att det finns tecken på att rebellsidan inte nödvändigtvis utgör ett bättre alternativ för Libyens utveckling än vad Gaddafi gör. Det är oklart om det s.k. nationella övergångsrådet har kontroll över alla rebellstyrkor. Rapporter från rebellzonen har fortsatt om repressalier mot verkliga eller inbillade Gaddafianhängare samt om hur regelrätta lynchningar har ägt rum. Dessutom har befälhavare på rebellsidan medgivit hur de eller deras mannar tidigare har slagits mot amerikanerna i Afghanistan och Irak – de utgör med andra ord representanter för samma grupper som våra soldater i Afghanistan bekämpar varje dag. Ska vi nu skydda samma personer i Libyen?

Vi betvivlar inte att det finns ett rättmätigt missnöje med Muammar Gaddafis diktatur. Vi betvivlar inte heller att det finns goda intentioner hos en del av dem som deltar i upproret, men olyckligtvis finns det inte särskilt mycket som talar för att rebellsidan kan komma att bli basen för en friare och mer demokratisk utveckling i Libyen. Libyen är ett klansamhälle och vad rebellerna verkligen vill se för utveckling, annat än att få bort Gaddafi, är det ingen som vet.

Inför propositionen i mars varnade Sverigedemokraterna för att det fanns risk för att flera av de andra länder som deltar i operationen successivt skulle vidta alltmer långtgående åtgärder i kriget, s.k. mission creep. Vi menar att just detta nu har visat sig stämma. Atlantpakten har tagit klar ställning för ett avsättande av Gaddafi och för Sveriges del föreslås nu alltså ett utökande av spaningsuppdraget. Vad blir nästa steg?

Sverigedemokraternas inställning är att Sverige, under rådande omständigheter, inte bör delta i militära operationer i Libyen och att resurser i stället bör läggas på humanitära insatser, på plats, för att hjälpa dem som flytt Libyen sedan oroligheterna inleddes.

Vi yrkar därför att den aktuella propositionen avslås.

Stockholm den 13 juni 2011

Jimmie Åkesson (SD)

Mikael Jansson (SD)

Julia Kronlid (SD)

Björn Söder (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Hänvisning: 2011-06-13 Inlämning: 2011-06-13 Bordläggning: 2011-06-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)