med anledning av prop. 2009/10:99 Vårtilläggsbudget för 2010

Motion 2009/10:Fi13 av Peter Rådberg m.fl. (mp)

av Peter Rådberg m.fl. (mp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår regeringens förslag till bemyndigande att anskaffa två nya ubåtar.

Motivering

I propositionen Ett användbart försvar (2008/09:140) anförde regeringen att den avsåg att pröva om ubåtsförmågan skulle vidmakthållas genom livstidsförlängning eller genom nyanskaffning. I Vårtilläggsbudgeten för 2010 (2009/10:99) föreslår regeringen nu att riksdagen ska bemyndiga regeringen att anskaffa två nya ubåtar. Detta anser Miljöpartiet vore en felprioritering av Försvarsmaktens begränsade resurser och att valet av nyanskaffning inte grundar sig på en noggrann analys av Försvarsmaktens behov. Motivet är snarare försvarsindustriellt. Det är allmänt känt att Kockums har en ansträngd ekonomi och vi anser att regeringens val att utveckla och köpa nya ubåtar främst handlar om sysselsättningspolitik – inte försvarspolitik. Försvarsminister Sten Tolgfors har i uttalanden till medierna lyft fram ubåtarnas stora exportpotential som ett skäl. Det anser vi inte är något hållbart argument i sammanhanget. Svenska ubåtars attraktionskraft på exportmarknaden är ytterst begränsad, trots hög prestanda och goda resultat i övningar med amerikanska sjöstridskrafter.

Det är en viktig princip att skattebetalarnas pengar, i möjligaste mån, inte ska riskeras på egenutveckling av kostsamma projekt. I fallet nästa generations ubåt har vi inte noterat någon ansträngning från regeringens sida att finna lämplig samarbetspartner. Miljöpartiet menar att ubåtsförmågan kan vidmakthållas genom halvtidsmodifiering av två ubåtar i Gotlandsklass samt genom livstidsförlängning av de två äldre ubåtarna.

Stockholm den 30 april 2010

Peter Rådberg (mp)

Max Andersson (mp)

Per Bolund (mp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-05-03 Bordläggning: 2010-05-03 Hänvisning: 2010-05-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)