med anledning av prop. 2009/10:212 Ny gränsälvsöverenskommelse med Finland

Motion 2009/10:MJ12 av Anders Ygeman m.fl. (s)

av Anders Ygeman m.fl. (s)

Förslag till Riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Finsk-svenska gränsälvskommissionen.

Motivering

Finsk-svenska gränsälvskommissionen handlägger ärenden som handlar om byggande och utsläpp längs gränsälvarna mellan Finland och Sverige. Det är ett tillståndsorgan som på ett enkelt och obyråkratiskt sätt ser till att människorna i gränstrakterna får sina saker prövade. Inga avgifter tas ut av de tillståndssökande. Vi anser att kommissionens fortsatta existens motiveras av den extra smidighet som krävs vid tillståndsärenden som rör två länder.

Men den moderatstyrda svenska regeringen vill att Finsk-svenska gränsälvs­kommis­sionens beslutanderätt ska läggas ned. Kommissionens prövningsverksamhet ska flyttas över till nationella domstolar och myndigheter. Detta innebär att prövningsärendena centraliseras. De riskerar en mer utdragen byråkratisk handläggning i såväl Sverige som Finland. Frågor som tidigare snabbt har kunnat lösas genom kommissionens försorg, kan bli föremål för långa handläggningstider och utredningar länderna emellan. Den närhetsprincip som enligt EU ska råda, riskerar att gå förlorad. Därtill lär de administrativa kostnaderna öka.

Den borgerliga regeringens huvudmotiv till en nedläggning av kommissionen är att de beslut som fattas inte går att överklaga. Vi instämmer i att det är ett allvarligt problem – men inte svårare än att det går att lösa. Den medborgare som vill överklaga ett ärende bör kunna göra detta hos respektive lands domstol, t.ex. svenska Miljödomstolen eller dess finska motsvarighet. Överklagandet ska sedan handläggas i samråd mellan domstolarna. Idéer kring hur detta ska gå till finns redan formulerade. Regeringen bör därför snarast återkomma med förslag på hur överklaganden av tillstånds- och utsläppsärenden bäst hanteras på ett rättssäkert sätt.

Vi vill betona att den fortsatta Finsk-svenska gränsälvskommissionen med vårt förslag ska innehålla ledamöter med stor kompetens i de gränsälvsfrågor som kommissionen ska bedöma. Jurister från respektive land är en självklarhet liksom ledamöter med geografisk anknytning.

Vad gäller fiskefrågorna föreslås dessa av regeringen ligga utanför kommissionens beslutandesfär. Förvaltningen av fisket ska utövas av svenska Fiskeriverket och Länsstyrelsen i Norrbottens län, respektive den ansvariga myndigheten i Finland. Vi ställer oss bakom detta förslag.

Slutligen vill vi betona att det i denna fråga råder en unik politisk enighet inom samtliga kommuner längs båda sidor av Torne älv. Finsk-svenska gränsälvskommissionen har hittills gjort och fortsätter att göra ett gott arbete och bör därför få finnas kvar.

Stockholm den 18 maj 2010

Anders Ygeman (s)

Carina Ohlsson (s)

Ann-Kristine Johansson (s)

Jan-Olof Larsson (s)

Helén Pettersson i Umeå (s)

Aleksander Gabelic (s)

Bo Bernhardsson (s)

Roland Bäckman (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-05-18 Bordläggning: 2010-05-19 Hänvisning: 2010-05-20

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)