med anledning av prop. 2009/10:205 Kontroll av produkter med dubbla användningsområden

Motion 2009/10:U17 av Urban Ahlin m.fl. (s, v, mp)

av Urban Ahlin m.fl. (s, v, mp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en ny, samlad lagstiftning för export och import av krigsmateriel.

Motivering

Vi ser flera brister i den nuvarande krigsmaterielexportlagstiftningen. Därför har vi vid upprepade tillfällen krävt att regeringen ska lägga fram ett samlat förslag till en ny lagstiftning för export och import av krigsmateriel. Detta har regeringen hittills inte gjort. I stället har man lagt fram förslag till ändringar i delar av lagstiftningen. Ibland, som i fallet med proposition 2009/10:205, följer det som en konsekvens av förändrade EU-förordningar. Sådana uppdateringar måste givetvis kunna göras.

Men det är mycket svårt att ta ställning till styckevisa ändringar av en komplicerad och detaljrik lagstiftning, en lagstiftning som dessutom till stora delar behöver förnyas. Vi vill mot bakgrund av att regeringen nu lagt fram flera delförslag till en ändrad lagstiftning på området förnya vårt krav på en ny och samlad lagstiftning.

En framtida ny lagstiftning ska precis som i dag vila på grundprincipen att export av krigsmateriel är förbjuden men att dispens kan lämnas. Export av krigsmateriel ska fortsatt vara förbjuden till en stat som befinner sig i väpnad konflikt med annan stat, en stat som är invecklad i en internationell konflikt som kan befaras leda till väpnad konflikt eller en stat som har inre väpnade oroligheter. Lagförslaget ska ligga i fas med utvecklingen på området och vara samstämmigt med Sveriges politik för global utveckling (PGU). Vikten av demokrati, MR-perspektivet och internationella säkerhetspolitiska aspekter ska betonas.

Den tidigare, socialdemokratiska regeringen påbörjade ett arbete kring en ny lagstiftning, men nu har lång tid förflutit sedan den s.k. Krut (krigsmaterielutredningen) lades fram. Vi anser att en ny utredning bör tillsättas. Utredningens syfte ska vara att arbeta fram en ny lagstiftning som kan presenteras för riksdagen under den kommande mandatperioden.

Vad som bör ingå i utredningen framgår av s-, v- och mp-motionen 2009/10:U11 från den 6 april 2010.

Stockholm den 28 april 2010

Urban Ahlin (s)

Carina Hägg (s)

Kent Härstedt (s)

Kenneth G Forslund (s)

Kerstin Engle (s)

Carin Runeson (s)

Olle Thorell (s)

Ameer Sachet (s)

Hans Linde (v)

Max Andersson (mp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-04-28 Bordläggning: 2010-04-30 Hänvisning: 2010-05-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)