med anledning av prop. 2009/10:182 Advokaters vittnesplikt och andra processrättsliga frågor

Motion 2009/10:Ju7 av Thomas Bodström m.fl. (s, v, mp)

av Thomas Bodström m.fl. (s, v, mp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår regeringens förslag om att förlänga tidsfristen från det att åtal väcks och den tilltalade är anhållen eller häktad till dess att huvudförhandling i tingsrätt hålls från en till två veckor.

Motivering

Vi rödgröna ska bekämpa brottsligheten och brottslighetens orsaker. Sverige behöver ett starkt rättsväsen och en väl utbyggd välfärd för att kunna verka kraftfullt mot kriminalitet. Det krävs en balans i rättsväsendet för att få hela rättskedjan att fungera, annars kommer andra delar att utsättas för ett alltför hårt tryck. Prognoser visar underskott hos domstolar och kriminalvård. I det senaste budgetunderlaget för Kriminalvården kan man läsa om hur nödvändig ut- och ombyggnad har fått bromsas och att i stort sett allt utvecklingsarbete som inte rör säkerhet har avstannat. Hos åklagarna ökar ärendena successivt hela tiden och även om ekonomin är under kontroll skriver man i budgetunderlaget för de kommande åren att hälften av medarbetarna inte hinner med arbetet. Balanserna är fortfarande stora.

Regeringen presenterar nu en proposition innehållande en rad förändringar. Bland annat avser regeringen att förlänga tiden från det att åtal väcks och den tilltalade är anhållen eller häktad till dess att huvudförhandling i tingsrätt hålls från en vecka till två veckor. Flera viktiga instanser ställer sig tveksamma eller avvisande till en sådan förlängning. Det går att göra undantag redan i dag från huvudregeln på en vecka. Precis som regeringen uttalade i proposition 2000/01:108 menar vi att skälen till att tidsfristen är så kort som en vecka när det gäller mål mot häktade är att den tilltalades frihetsförlust inte ska bli längre än vad som är oundgängligen nödvändigt. Vi tycker inte att regeringen kan visa andra skäl som tillräckligt motiverar till att öka tidsfristen. JO och Justitiekanslern är därför tveksamma till förändring av dagens regler för tidsfrist på en vecka. JO menar att nuvarande ordning måste visa betydande svårigheter för andra än den tilltalade för att en så viktig förändring ska kunna anses som befogad och ställer sig tveksamma till att sådana svårigheter nu uppstått. Det ska sägas att detta resonemang var uppe redan i proposition 2000/01:108. Sveriges Advokatsamfund avstyrker förslaget. Dessutom kan tilläggas att Sverige har fått internationell kritik för långa häktningstider av bl.a. Europarådets kommitté mot tortyr och inhuman behandling (CPT). Att ytterligare förlänga häktningstider är inte rätt väg att gå.

Som tidigare nämnts visar domstolarna på underskott framöver i sina prognoser. Samtidigt ökar ärendemängden. Självklart leder detta till mer pressade tidsscheman och att arbetsbördan ökar. Regeringens oförmåga att hantera ekonomin inom rättsväsendet bidrar till viss del till att en sådan situation uppstår där tidsfrister måste förlängas. Detta är dock inte skäl nog att låta en tilltalad som är frihetsberövad vara oviss om och oroa sig för utgången under onödigt lång tid. Vi avslår därför regeringens proposition i den delen den handlar om ändringar i rättegångsbalken som förlänger tiden från det att åtal väcks och den tilltalade är anhållen eller häktad till dess att huvudförhandling i tingsrätt hålls från en vecka till två veckor.

Stockholm den 29 mars 2010

Thomas Bodström (s)

Margareta Persson (s)

Elisebeht Markström (s)

Karl Gustav Abramsson (s)

Kerstin Haglö (s)

Maryam Yazdanfar (s)

Christer Adelsbo (s)

Alice Åström (v)

Lena Olsson (v)

Mehmet Kaplan (mp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2010-04-06 Bordläggning: 2010-04-07 Hänvisning: 2010-04-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)