med anledning av prop. 2009/10:173 Kärnkraften – ökat skadeståndsansvar

Motion 2009/10:C19 av Eva Selin Lindgren och Solveig Ternström (c)

av Eva Selin Lindgren och Solveig Ternström (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om omfattningen av kärnkraftsbolagens skadeståndsansvar.

Motivering

Frågan om säkerheten mot olyckor, miljöskador och kärnvapenspridning vid driften av de svenska kärnkraftverken är av mycket stor betydelse för det svenska samhället både för oss som lever i dag och för framtida generationer. Driften av de nuvarande kärnkraftsreaktorerna medför att det uran-238 som finns i reaktorbränslet omvandlas till plutonium, som är kärnvapenmaterial och inte på några villkor bör få komma på avvägar. (Det användes i atombomben över Nagasaki.) Kärnvapenmaterialet behöver övervakas eller oskadliggöras för att inte komma i händerna på terroristgrupper eller hamna i vapen hos de ”nya” kärnvapenländer som flera experter förutser kommer att finnas inom något decennium.

I den aktuella propositionen (2009/10:173) tar regeringen upp frågan om kärnkraftsbolagens ekonomiska ersättningsansvar för skador på människa och miljö vid en kärnkraftsolycka. Benämningen ”olycka” i propositionen är vald så att den inte inkluderar ansvar för att förhindra stöld eller annan avledning av kärnvapenmaterialet. Inte heller ger instruktionerna för Kärnavfallsfonden någon anvisning om anläggningsinnehavarnas ansvar för att finansiera samhällets kostnader för skydd mot stöld av kärnvapenmaterial.

Enligt vår mening bör kärnkraftsbolagen åläggas att ta det fulla ekonomiska och samhälleliga ansvaret för alla typer av problem och skador som har sitt ursprung i aktiviteten vid kärnkraftverken, dvs. såväl olyckor som miljöskador och stöld/spridning av kärnvapenmaterial. Kärnkraftsbolagen bör därför fondera särskilda medel för att finansiera övervakningen mot kärnvapenspridning under de långa tidsrymder som krävs för säker förvaring/kvittblivning av kärnvapenmaterialet.

Stockholm den 14 april 2010

Eva Selin Lindgren (c)

Solveig Ternström (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-04-15 Bordläggning: 2010-04-15 Hänvisning: 2010-04-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)