med anledning av prop. 2009/10:120 Trygghetssystemen för företagare

Motion 2009/10:Sf13 av Berit Högman m.fl. (s)

av Berit Högman m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om företagarbegreppet i arbetslöshetsförsäkringen.

Motivering

Det ska vara lätt att växla mellan anställning och företagande. Att starta företag innebär alltid en risk, men om otrygghetsgapet är för stort kommer många goda affärsidéer att förbli just idéer. Att förbättra tryggheten för företagare eller för dem som vill starta företag är därför en prioriterad fråga.

Vi socialdemokrater är positiva till det mesta i förslaget och yrkar därför bifall till propositionen, men när det gäller företagarbegreppet i arbetslöshetsförsäkringen anser vi att förslaget har brister som kräver klargörande från regeringen.

Det är viktigt att det görs en rimlig avvägning mellan risken för överutnyttjande och ökad trygghet för den som driver eller vill starta eget företag. Förutsättningarna för företagare och för dem som vill starta företag måste vara sådana att de inte hindrar entreprenörskap. Det är också viktigt att det råder konkurrensneutralitet mellan företagare som verkar under samma förutsättningar och att det är tydligt för dem som arbetar i gränslandet mellan att vara arbetstagare och företagare vilka regler som gäller. Det finns en växande grupp uppdragstagare som frivilligt eller ofrivilligt har valt den formen för sitt arbete eftersom de verkar på en del av arbetsmarknaden där det är mycket utbrett med uppdragstagare. Som uppdragstagare kan man vara självständig eller osjälvständig i förhållande till uppdragsgivaren och bör utifrån detta definieras som företagare eller anställd i förhållande till arbetslöshetsförsäkringen. Utredningen (SOU 2008:89) hade som uppgift att bl.a. bringa klarhet i detta och föreslog att det skulle framgå av lagen att självständiga uppdragstagare ska betraktas som företagare. Detta stycke i lagtexten är nu borttaget, vilket gör förslaget mycket oklart. I stället för att tydliggöra reglerna kring uppdragstagare bidrar regeringen till att skapa en ännu större gråzon mellan arbetstagare och företagare än tidigare.

Vi socialdemokrater kräver att regeringen återkommer till riksdagen med ett klargörande om uppdragstagares möjligheter till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen.

Stockholm den 14 april 2010

Berit Högman (s)

Sylvia Lindgren (s)

Lars Lilja (s)

Maria Stenberg (s)

Luciano Astudillo (s)

Ann-Christin Ahlberg (s)

Patrik Björck (s)

Jennie Nilsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-04-16 Bordläggning: 2010-04-20 Hänvisning: 2010-04-21

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)