med anledning av prop. 2008/09:93 Mål för framtidens resor och transporter

Motion 2008/09:T15 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp, s, v)

av Karin Svensson Smith m.fl. (mp, s, v)
Motion till riksdagen

2008/09:T15

av Karin Svensson Smith m.fl. (mp, s, v)

med anledning av prop. 2008/09:93 Mål för framtidens resor och transporter

-mp042

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1

Förslag till riksdagsbeslut 2

Inledning 3

Bakgrund 3

Det övergripande målet 4

Delmålen 4

De rödgröna ställer sig bakom befintlig målstruktur 4

Minsta möjliga trafikarbete för att uppnå tillgänglighet 5

Minskad klimatpåverkan från transportsektorn 6

Öka andelen resor med cykel 7

Öka andelen resande med kollektivtrafik 8

Jämställdheten behöver ett eget mål 8

Vikten av ett eget jämställdhetsmål i transportpolitiken 9

Trafiksäkerhet 10

Antalet döda i trafiken måste minska snabbare 10

Alkolås i personbilar senast 2015 10

Barns rörelsefrihet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-04-01 Bordläggning: 2009-04-02 Hänvisning: 2009-04-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (12)