med anledning av prop. 2008/09:80 Äktenskapsfrågor

Motion 2008/09:C5 av Stefan Attefall m.fl. (kd)

av Stefan Attefall m.fl. (kd)
Sammanfattning

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1

Förslag till riksdagsbeslut 2

Sammanfattning 2

Bakgrund 3

Äktenskapets historik 4

Familje- och barnperspektivet 5

Begreppet äktenskap och dess symbolvärde 7

Religionsfrihet 8

Remissvaren 9

Civilrättsligt reglerad samlevnad 11

Flera remissinstanser för denna ordning 12

Vigselrätten 13

Frivillig vigselrätt 14

Vigselplikt 14

Avskaffad vigselrätt 15

Vad har utredningen sagt? 15

Propositionens ställningstagande 16

Vår sammanvägda åsikt gällande vigselrätten 16

Internationellt 17

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda införandet av en civilrättsligt reglerad samlevnad, förslagsvis kallad giftermålsbalk,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-01-21 Bordläggning: 2009-01-22 Hänvisning: 2009-01-23

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)