med anledning av prop. 2008/09:182 Beskattning av utomlands bosatta artister, m.fl.

Motion 2008/09:Sk20 av Leif Pagrotsky och Lars Wegendal (s)

av Leif Pagrotsky och Lars Wegendal (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår proposition 2008/09:182 i den del som handlar om slopandet av undantaget från skyldigheten att betala arbetsgivaravgifter för ersättningar enligt A-SINK.

Motivering

EU-kommissionens underrättelse berör beskattningen av utomlands bosatta artister och sportutövare. Denna fråga är också det som i huvudsak behandlas i propositionen. Propositionen innehåller också förslaget att det tidigare undantaget från skyldigheten att betala arbetsgivaravgifter för ersättningar enligt A-SINK slopas. Frågan har utretts i slutet av 1990-talet.

Några remissinstanser har varit bekymrade över vad den kostnadsökning som förslaget innebär kommer att medföra för idrotten och kulturutbudet i Sverige. Vi delar denna oro.

Propositionen saknar en konsekvensbeskrivning i detta avseende och det förefaller inte finnas någon bakomliggande dokumentation kring vilka belopp det handlar om för kulturinstitutionerna samt för kultur- och idrottsföreningarna. Det är märkligt att ett slopande föreslås utan att ärendet i den delen beretts noggrannare. Inte minst då många av våra kulturinstitutioner samt kultur- och idrottsföreningar har en pressad ekonomi.

Vi vill utifrån att effekterna inte är belysta avslå propositionen i den del som avser slopandet av undantaget från skyldigheten att betala arbetsgivaravgifter för ersättningar enligt A-SINK.

Stockholm den 4 maj 2009

Leif Pagrotsky (s)

Lars Wegendal (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-05-04 Bordläggning: 2009-05-05 Hänvisning: 2009-05-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)