med anledning av prop. 2008/09:165 En långsiktigt hållbar organisation för de allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans

Motion 2008/09:Ju24 av Thomas Bodström m.fl. (s, v, mp)

av Thomas Bodström m.fl. (s, v, mp)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen avslår proposition 2008/09:165 En långsiktigt hållbar organisation för de allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den förändring av organisationen av de allmänna förvaltningsdomstolarna som regeringen redovisar i propositionen inte ska genomföras.

Motivering

Den borgerliga regeringen har under kort tid kört rättsväsendets ekonomi i botten. I år beräknas underskottet bli drygt 1 ½ miljard kronor och redan nästa år nästan 5 miljarder kronor. Bara hos domstolarna är underskottet i år över 200 miljoner kronor. Det är uppenbart att rättsväsendet behöver ett tydligt ledarskap för att återfå en ekonomi i balans. Den konkursmässiga ekonomin har i stället mötts av passivitet från justitieministerns sida. Det innebär att underskotten rullar på och ökar för varje dag som går.

Konsekvensen av underlåtenheten att agera leder till att rättssäkerheten blir sämre med bl.a. inställda rättegångar. Nu drabbas rättsväsendet av försämringar igen. I stället för att ta ansvar och styra myndigheterna vidtar justitieministern drastiska åtgärder som att halvera länsrättsorganisationen. Nedläggandet av länsrätterna är oansvarigt och kommer som ett slag mot stora delar av Sverige. Att den borgerliga regeringen inte är särskilt intresserad av att hålla hela Sverige levande har vi sett tidigare. Men när regeringen nu halverar antalet länsrätter försvinner viktiga delar av en förvaltning som har stor betydelse för människor ute i landet.

Länsrätterna handlägger ärenden som gäller medborgarnas tvister med Försäkringskassan, kommunen eller socialnämnden och rör ofta människor som är svårt utsatta. Det kan t.ex. gälla missbrukare eller omhändertagande av barn. Lokal förankring i länsrätterna är viktig i sådana avgöranden. Det är även viktigt att det finns en god tillgänglighet och närhet för allmänheten. Det går inte bara att koncentrera sig på stordrift och på att centralisera. Halveringen av länsrätterna innebär att relativt stora kommuner förlorar ett antal kvalificerade arbetstillfällen. Att i dagsläget avlöva många orter ett antal statliga jobb är att ytterligare minska möjligheterna för att hela landet ska leva. Det är cyniskt och ett osedvanligt illa valt tillfälle att genomföra denna reform i dagsläget.

Vi konstaterar också att ett stort antal remissinstanser har sagt nej till förändringen eller ställt sig starkt kritiska. Själva beslutsprocessen kan ifrågasättas. Att så drastiskt förändra länsrätternas indelning, samtidigt som frågan om ny läns- eller regionindelning inte är löst, får skarp kritik. Regeringen väljer att ”springa före” på ett sätt som kan upplevas som närmast odemokratiskt. Det är uppenbart att ett stort antal remissinstanser delar våra synpunkter i fråga om att tidpunkten för att genomföra denna genomgripande förändring är synnerligen illa vald.

Flera remissinstanser vänder sig också mot att förändringen görs innan ett antal utredningar som rör rättsväsendets inre arbete är klara och dessutom innan utvärderingar som borde vara relevanta är gjorda. Ett exempel på en sådan utredning är den som aviserats för att utvärdera de orter där länsrätter och tingsrätter samlokaliserats och där administrationen därmed kunnat slås samman. Det är oansvarigt och på sikt förödande för rättsväsendet i sin helhet att dessa utredningar inte finns på plats när en så genomgripande förändring som den föreslagna förs fram.

Vi anser att propositionen ska avslås. Detta ska ges regeringen till känna.

Stockholm den 6 april 2009

Thomas Bodström (s)

Lena Olsson (v)

Mehmet Kaplan (mp)

Margareta Persson (s)

Alice Åström (v)

Elisebeht Markström (s)

Karl Gustav Abramsson (s)

Kerstin Haglö (s)

Christer Adelsbo (s)

Maryam Yazdanfar (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-04-07 Bordläggning: 2009-04-14 Hänvisning: 2009-04-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)