med anledning av prop. 2008/09:154 Frihet och inflytande – kårobligatoriets avskaffande

Motion 2008/09:Ub30 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (s)

av Ann-Kristine Johansson m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kårobligatoriet.

Motivering

Studenterna finns i dag representerade i alla beslutande och beredande organ inom högskolorna. Det är en garanti för kvalitet och utveckling av den högre utbildningen genom att studenterna deltar i kursutvärderingar på alla nivåer och genom att de själva initierar granskningar av utbildningen.

Det är viktigt med ett starkt studentinflytande. Det är också viktigt att studenterna är självständiga och tar ansvar, inte bara för sina studier utan även för den högre utbildningen i landet. Därför ska ett starkt studentinflytande över högskolestudier vara kvar.

I dag är studenter representerade i alla beslutande och beredande organ som berör deras utbildning och lärosätets utveckling. Samtidigt ger studentkårer dem en praktisk möjlighet att utöva detta formella inflytande. Studentkårer garanterar en kontinuitet i arbetet, varför starkt studentinflytande förutsätter starka studentkårer.

Nu föreslås att kårobligatoriet ska avskaffas, vilket innebär att studentinflytandet riskerar att försämras eller till och med att försvinna. Anledningen till detta är förslaget att staten ska ta över finansieringen av studentinflytandet men inte är beredd att anslå tillräckliga medel till verksamheten. Det är inte rimligt att förutsätta att huvuddelen av denna omfattande verksamhet i fortsättningen ska finansieras med medlemsavgifter. För studentkåren vid Karlstad universitet t.ex. skulle ett anslag på 105 kr per student innebära en intäktsminskning med 80 %. Därutöver är den föreslagna omställningstiden på 13 månader alldeles för kort tid för att studentkårerna ska kunna omorganisera sin verksamhet och ekonomi.

Sämre inflytande innebär mindre attraktiva lärosäten att söka sig till, vilket leder till en negativ utvecklingsspiral med lägre anslag och färre antal platser. För regioner med nya och mindre högskolor skulle detta innebära ett allvarligt bakslag i den regionala utvecklingen.

Stockholm den 31 mars 2009

Ann-Kristine Johansson (s)

Marina Pettersson (s)

Tommy Ternemar (s)

Berit Högman (s)

Lars Mejern Larsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2009-04-01 Bordläggning: 2009-04-02 Hänvisning: 2009-04-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)