med anledning av prop. 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition

Motion 2006/07:Fi11 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)
Motion till riksdagen

2006/07:Fi11

av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

med anledning av prop. 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår regeringens förslag om ändring i lagen om Sjätte AP-fonden (avsnitt 3.7 och 7.2.2 i propositionen)

Riksdagen avslår förslaget att bemyndiga regeringen att under 2007 besluta om beställning av ombyggnad av upp till 31 stycken JAS 39 A/B till JAS 39 C/D.

Riksdagen avslår förslaget att bemyndiga regeringen att fatta beslut om beställning av demonstrationsprogram för JAS 39 Gripen.

Riksdagen avslår förslaget att bemyndiga regeringen att fatta beslut om beställning av robotanskaffning till Visbykorvetterna.

Riksdagen avslår regeringens begäran om bemyndigande att under anslaget 6:2 besluta
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-05-02 Bordläggning: 2007-05-04 Hänvisning: 2007-05-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (8)