med anledning av prop. 2005/06:27 Leveranssäkra elnät

Motion 2005/06:N6 av Eva Flyborg m.fl. (fp)

av Eva Flyborg m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att följa de små nätföretagens situation.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att följa de fall då avbrottsersättning betalas ut när reparation inte kan ske på grund av arbetsmiljölagen.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om egen respektive kontrakterad personal för snabb insats vid störningar i eldistributionen.

Motivering

Vi lever i ett modernt och teknikberoende samhälle. Det ger oss många fördelar, men det gör oss också extra sårbara för avbrott i elförsörjningen. För ett par år sedan slogs stora delar av USA:s östkust och hela strömförsörjningen i Italien ut på grund av tekniska fel. Representanter för den svenska kraftindustrin har försäkrat att detta inte kan hända i Sverige, men för två år sedan lamslogs också stora delar av södra Sverige och Mellansverige samt delar av Danmark av ett liknande strömavbrott. I år orsakade stormen Gudrun omfattande och långvariga strömavbrott i södra Sverige. I princip allt som var elberoende slogs ut: hissar, tåg, telefoner, ljus, värme, vatten, Stockholms tunnelbana, datorer m.m. Särskilt utsatta var delar av sjuk- och åldringsvården. Många företag drabbades också, och det bidrog till minst en omfattande konkurs.

Som medborgare har du rätt att förvänta dig säkra leveranser av el. Elavbrott innebär stora kostnader för hela samhället. Enligt Energimyndigheten var kostnaderna för det elavbrott som ägde rum i Sydsverige den 23 september 2003 hela 2 miljarder kronor. Detta avbrott pågick då i fyra till sex timmar. Även på en avreglerad elmarknad måste det ytterst vara staten som ansvarar för en fungerande infrastruktur t.ex. i form av säkra elleveranser. Inte minst vid leveranser av el är det viktigt att den enskilde konsumenten, såväl privatpersoner som företag, har en stark ställning.

Regeringen har trots rader av omfattande elavbrott under de senaste åren misslyckats med att formulera en politik i enlighet med detta. Folkpartiet har länge krävt handling från regeringen, bl.a. genom en hearing i riksdagen för två år sedan. Men trots under många år upprepade löften från olika regeringsföreträdare om att komma till rätta med rader av större elavbrott har ingenting skett förrän nu. Det krävs tydligen en omfattande naturkatastrof för att regeringen skall agera.

Regeringen agerar nu i en proposition som föreslår ett funktionskrav på högst 24 timmars avbrott från 2011, och avbrottsersättning efter 12 timmars avbrott från 2006. De tveksamheter vi känner rör de små nätföretagens situation. Enligt propositionen skall nätföretagen dessutom betala avbrottsersättning även vid de tillfällen då personal inte får sändas ut på grund av arbetsmiljölagen. Dessa två områden måste regeringen följa noga framöver och vara beredd att föreslå ändringar om så skulle behövas. Detta bör ges regeringen till känna.

Genom personalnedskärningar på senare år har nätföretagen undergrävt sin kapacitet att snabbt åtgärda elavbrott. Att upprätta en ”elsväng” med egen personal och kontrakterade företag enligt modell från ”snösvängen” är något som borde prövas. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 25 oktober 2005

Eva Flyborg (fp)

Yvonne Ångström (fp)

Nyamko Sabuni (fp)

Sverker Thorén (fp)

Hans Backman (fp)

Nina Lundström (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-25 Bordläggning: 2005-10-26 Hänvisning: 2005-10-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)