med anledning av prop. 2005/06:201 Morgondagens nyheter – nya villkor för driftsstödet till dagstidningar

Motion 2005/06:K31 av Ingvar Svensson m.fl. (kd)

av Ingvar Svensson m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om analys av neddragning av stödet till storstadstidningarna jämfört med landsortstidningarna.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en utredning av sammanslagna och uppköpta tidningar.

Propositionens innehåll

Propositionen innehåller förslag till ändringar av reglerna för driftsstöd till dagstidningar. I propositionen föreslås att kravet på andelen eget redaktionellt innehåll som en dagstidning minst måste innehålla för att uppbära presstöd höjs från 51 till 60 procent. Det föreslås också att bidragsnivåerna för låg- och medelfrekventa tidningar samt högfrekventa dagstidningar som inte är storstadstidningar höjs med 10 procent. Det maximala stödbeloppet till storstadstidningar minskas etappvis under tre år. För att stimulera lågfrekventa tidningar att öka sin upplaga föreslås att fler bidragsnivåer baserade på antalet abonnenter införs i presstödsförordningen. Driftsstödsberättigade dagstidningar som ges ut en dag i veckan skall också stimuleras att öka sin utgivningsfrekvens. Samtidigt sänks kraven på lägsta upplaga för att bli driftsstödsberättigad från 2 000 till 1 500 abonnerade exemplar. Ändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2007.

Driftsstöd till storstadstidningar

Presstödet har betytt mycket både för mångfald i opinionsbildning och för övrig publicistisk mångfald. Genom strukturförändringar, dels på annonssidan, dels på förändrade krav hos läsarna, kommer dock presstödet så småningom att fasas ut genom t.ex. samverkan och fusioner av olika slag. Statsmakterna bör stödja sådana strukturförändringar i syfte att ge en livskraftig dagspress.

Två områden bör fokuseras under den närmaste perioden. Kristdemokraterna anser att de två storstadstidningarna även i och med propositionens förslag får ett oproportionerligt driftsstödsbidrag jämfört med maximibidraget för landsortstidningar. Kristdemokraternas förslag är att det extra stödet för storstadstidningar bör trappas av med en femtedel per år från år 2007. En analys av konsekvenserna av en sådan neddragning bör göras.

Likaså bör det införas utfasande regler för fusioner eller där förstatidning köpt upp driftsstödsberättigad andratidning. Frågan bör utredas vidare.

Stockholm den 17 maj 2006

Ingvar Svensson (kd)

Helena Höij (kd)

Peter Althin (kd)

Olle Sandahl (kd)

Yvonne Andersson (kd)

Ingemar Vänerlöv (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-05-17 Bordläggning: 2006-05-18 Hänvisning: 2006-05-19

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)