med anledning av prop. 2005/06:192 Lära, växa, förändra – Regeringens folkbildningsproposition

Motion 2005/06:Kr40 av Lennart Kollmats m.fl. (fp)

av Lennart Kollmats m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om bidrag till de centrala amatörkulturorganisationerna.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att folkbildningsanslaget inte skall användas till att finansiera forskning om folkbildningen.

Amatörkulturen

Folkpartiet delar regeringens uppfattning att amatörkulturen har en stor betygelse, men den bör växa underifrån som ett komplement till den professionella kulturen. Därför behöver den lokala och regionala kulturverksamheten förstärkas. Folkpartiet har tidigare i olika sammanhang föreslagit ökade bidrag bl.a. till de fria grupperna. Vi föreslår i stället att bidragen till regionerna förstärks så att de får möjlighet att tillsammans med kommunerna och folkbildningen utveckla amatörkulturen. Folkpartiet motsätter sig därför att de centrala amatörkulturorganisationerna ska få ökade statliga bidrag.

Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

Forskning om folkbildningen

Regeringen avser att återkomma med förslag om höjning av folkbildnings­anslaget. Även Folkpartiet har tidigare i olika sammanhang yrkat på en sådan höjning. Vi återkommer när regeringens konkreta förslag föreligger.

Regeringen avser också att inom ramen för denna höjning öronmärka vissa resurser för en ökad satsning på forskning inom folkbildningens område. Folkpartiet anser – liksom regeringen – att det är viktigt med en ökad forskning om folkbildningen och om vuxenutbildningen över huvud taget. Den kartläggning som Kunskapslyftskommittén gjorde omkring år 2000 visade att forskning om vuxenutbildningen var underdimensionerad i jämförelse med övrig pedagogisk forskning. Den som fanns handlade huvudsakligen om utbildning i arbetslivet och högskolan.

Folkpartiet anser emellertid inte att folkbildningsanslaget ska användas till forskning. Av de resurser som universitet och högskolor disponerar för forskning bör en ökad andel användas till forskning om folkbildning och vuxenutbildning. Vi vill värna om forskningens frihet och kvalitet. Därför bör inte en statlig myndighet som Folkbildningsrådet ha inflytande över vilken forskning som ska bedrivas.

Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 5 april 2006

Lennart Kollmats (fp)

Cecilia Wikström (fp)

Hans Backman (fp)

Louise Edlind-Friberg (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-04-05 Bordläggning: 2006-04-06 Hänvisning: 2006-04-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)