med anledning av prop. 2005/06:160 Moderna transporter

Motion 2005/06:T30 av Lars Gustafsson m.fl. (kd)

av Lars Gustafsson m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om besiktning för ombyggda fordon och uppbyggda fordon samt inrättande av ett ”hobbyfordonsråd”.

Inledning

Kristdemokraterna har i tidigare motioner beskrivit hur viktig fordonshobbyn är för Sverige. Vi välkomnar därför regeringens beskrivning av äldre fordonstyper och hobbyfordon i propositionen. Trafiksäkerhet och miljö ska givetvis vara centrala begrepp för Vägverket och Bilprovningen. Men kundperspektivet är också viktigt att ha genom möten med fordonshobbyns representanter och de småföretagare som verkar inom fordonsbranschen.

Regeringen har i 2006 års regleringsbrev till Vägverket gett uppdrag om att presentera förenklade, långsiktiga och förutsägbara regler för direktimport för eget bruk och import i mindre omfattning av motorfordon från EU och tredje land. I propositionen sägs att regeringen även avser uppdra åt Vägverket att se över reglerna för fordonskontrollen av entusiast- och veteranfordon samt att utforma och införa en legal definition av entusiastfordon. Kristdemokraterna förutsätter att översynen kommer att göras i nära samråd med motororganisationerna. Vi pekar i denna motion på ytterligare frågor som bör inkluderas i denna översyn. Detta bör ges regeringen tillkänna.

Ombyggnad av fordon

Sverige har en lång och välrenommerad tradition av tillverkning och ombyggnad av fordon. Förutom de klassiska svenska biltillverkarna finns ett antal karosseribyggare vars arbeten har erhållit internationell berömmelse. Ett antal företag, ofta med lång erfarenhet, sysslar med ombyggnad och tillverkning av fordon för speciella ändamål, såsom ambulanser, limousiner o.d. Bilarna bygger på plattformar från etablerade biltillverkare såsom Volvo, Saab, Mercedes-Benz och Opel. Dessa företag levererar mestadels ett begränsat antal fordon per år men har en stor kundkrets både i och utanför Sverige. Fordonen levereras både till EU-länder och länder i övriga världen. De fordon som levereras till andra länder möter sällan problem med registrering i dessa länder, men väl i Sverige.

Dessa fordonsföretag har ofta stora svårigheter med registrering och besiktning i Sverige. Omfattande krångel med lagar, detaljregler och utformning av regelverk från myndigheter har riskerat fortsatt verksamhet med åtföljande hot om nedläggning av verksamheten. Ibland har även flyttning av verksamheten till annat land, där det finns fungerande besiktnings- och registreringsförfarande och där man endast behöver vända sig till en myndighet vid inregistrering, övervägts.

Det finns exempel på företag som fått vänta i hela sju månader innan bilar slutligt kunnat besiktigas och överlämnas till köparen. Företagen har bl.a. hänvisats till olika myndigheter, fått oklara besked och ålagts osannolika krav på varje enskilt fordon, t.ex. vad gäller avgasutsläpp. Varje enskilt fordon med redan typgodkända motorer måste köras på landsväg 3 000 km innan avgasprov kan göras på varje enskild bil och motorstorlek på samma fordonstyp och märke. Denna situation är ohållbar för oss som vill värna svenskt företagande och slå vakt om arbetstillfällena i vårt land.

Hela systemet för registrering och besiktning av dessa specialfordon måste ses över och förändras i riktning mot den ordning som råder i andra EU-länder, exempelvis Tyskland, där man som fordonsföretag kan vända sig till en instans. Det måste upprättas en fungerande registrerings- och besiktningsfunktion dit man kan som företag eller enskild vända sig för registrering och besiktning av fordon. Vidare måste typgodkännandet förenklas så att företag som producerar specialfordon kan erhålla typgodkännande för en viss serie utan orimliga detaljbesiktningar av redan typgodkända fordon.

I propositionen beskrivs begreppet ”one-stop-shop” som en förenklad process att registrera importerade fordon. Vi föreslår att Vägverket även inrättar ett begränsat antal besiktningsanläggningar lämpligt fördelade över landet med särskild kompetens och befogenhet att typbesiktiga och registrera fordon som faller inom kategorin specialfordon såsom beskrivits i motionen. Det är också fullt möjligt att samlokalisera dessa anläggningar med några av de befintliga besiktningsanläggningar som drivs av Bilprovningen. Detta skulle minska kostnaderna för den nya verksamheten på dessa platser.

Propositionen nämner inte uppbyggda fordon, vilka även bör uppmärksammas i översynen.

Vidare bör Vägverket inrätta någon form av ”hobbyfordonsråd” som kan konsulteras vid problem på området.

Stockholm den 6 april 2006

Lars Gustafsson (kd)

Johnny Gylling (kd)

Tuve Skånberg (kd)

Dan Kihlström (kd)

Sven Gunnar Persson (kd)

Ragnwi Marcelind (kd)

Björn von der Esch (kd)

Annelie Enochson (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-03-30 Bordläggning: 2006-04-07 Hänvisning: 2006-04-18

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)