med anledning av prop. 2005/06:160 Moderna transporter för framtiden

Motion 2005/06:T28 av Martin Andreasson m.fl. (fp)

av Martin Andreasson m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om den regionala persontågstrafiken i Mälardalsregionen.

Motivering

Regeringen föreslår under avsnitt 15.3.2 ett antal åtgärder för att underlätta pendlingsmöjligheterna över länsgränserna. En av dessa åtgärder är att inrätta en försöksverksamhet under högst tio år för persontrafik på det statliga järnvägsnätet i delar av Norrland. En sådan försöksverksamhet kan ge möjlighet att pröva vilka möjligheter till ökad regional utveckling som kan förverkligas om länstrafikhuvudmännen i samverkan erbjuds möjlighet att ta ett större ansvar för trafikeringen av järnvägsnätet.

En annan region där försöksverksamhet skulle kunna lämpa sig är de fem länen runt Mälardalen, där SJ AB i samverkan med trafikhuvudmännen bedriver regionaltågstrafik i form av Tåg i Mälardalen (TiM). För att öka människors möjlighet att bo, studera och arbeta i Mälardalsregionen är det angeläget att ta ett helhetsgrepp på den regionala trafiken och rollfördelningen mellan SJ AB, Rikstrafiken och regionens trafikhuvudmän. Vi anser att ökade möjligheter till upphandling och konkurrensutsättning är en nödvändig del av denna helhet, liksom att det på sikt bör övervägas en gemensam huvudman för den regionomfattande trafiken.

Nya lösningar behöver prövas för att underlätta integrationen runt Mälaren. Inte minst för att få ökad kunskap om hur olika former av regional integration kan förverkligas, och för att kunna utvärdera erfarenheterna, behövs mer av regional försöksverksamhet.

I första hand förespråkar vi att regeringen genomför förordningsändringar samt lägger fram förslag på lagändringar som innebär att all interregional persontrafik på stomjärnvägarna öppnas upp för konkurrens mellan alla intresserade tågoperatörer. I avvaktan på en sådan förändring bör regeringen också få ett mandat av riksdagen att pröva möjligheten till försöksverksamhet för den regionala persontågstrafiken inte bara i delar av Norrland utan också i Mälardalsregionen. I likhet med vad som föreslås för tågtrafiken i Norrland bör försöksverksamheten inte överstiga tio år. Det får ankomma på regeringen att i samråd med berörda parter närmare fastställa formerna för ett sådant försök.

Stockholm den 6 april 2006

Martin Andreasson (fp)

Liselott Hagberg (fp)

Kerstin Heinemann (fp)

Johan Pehrson (fp)

Erik Ullenhag (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-04-06 Bordläggning: 2006-04-07 Hänvisning: 2006-04-18

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)