med anledning av prop. 2005/06:137 Ändringar i säkerhetsskyddslagen m.m.

Motion 2005/06:Ju35 av Rolf Olsson m.fl. (v)

av Rolf Olsson m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår proposition 2005/06:137 Ändringar i säkerhetsskyddslagen m.m.

Motivering

Allmänt kan sägas att vid många typer av anställningar finns det skäl att kontrollera personers bakgrund. Utvecklingen på senare tid går dock mot att registerkontroller görs vid alltfler typer av arbeten. Vid var och en dessa utvidgningar finns ofta en relativt övertygande argumentation. Men som helhet är trenden oroväckande. En person som har begått ett brott måste ha goda chanser att komma tillbaka till ett icke-kriminellt liv, både för sin egen och för andras skull, och då är ett arbete oerhört viktigt.

Regeringen vill i och med propositionen göra vissa förändringar i lagstiftningen som omger registerkontrollerna vid verksamheter som har betydelse för rikets säkerhet eller som är viktiga för skyddet mot terrorism.

Den katalog av brott som det är tillåtet för de som begär kontrollen att få ut uppgifter om föreslås strykas. Regeringen föreslår i stället att alla uppgifter ska få lämnas ut, oavsett brott. Detta medför att uppgifter om relativt ringa förseelser eller misstankar om desamma kommer att lämnas ut. Vi anser inte att det finns tillräckliga skäl för detta.

Vi är även kritiska mot andra förändringar i lagstiftningen. Det föreslås att säkerhets­prövning ska få göras även under pågående anställning. Tidigare var detta endast möjligt vid anställningstillfället. Detta ska kunna ske utan att den kontrollerade personen får kännedom om detta, vilket vi är kritiska mot. Självklart måste man kunna upplysas om pågående registerkontroller.

Vidare förändras förfarandet vid säkerhetskontroller när någon ska delta i säkerhetskänslig verksamhet hos en mellanfolklig organisation där Sverige är medlem. Kravet på regeringsbeslut om kontrollen tas bort.

Sammantaget resulterar förändringarna i fler kontroller, men med mindre insyn för de kontrollerade, vilket vi tycker är en olycklig utveckling.

Registernämnden

I samband med avslöjandena om IB och den massiva hemliga och olagliga över­vakningen som svenska myndigheter gjorde sig skyldiga till under ett antal årtionden tillsattes Registernämnden som en garant för bättre hantering av dessa frågor. Register­nämndens uppgift är att kontrollera att Säpos register är lagliga och att utföra registerkontroller.

I Registernämnden finns i dag endast två partier representerade, nämligen Moderaterna och Socialdemokraterna. Det är en märklig inställning att endast de två största partierna skall delta i kontrollen av Säkerhetspolisen och Vänsterpartiet har därför länge drivit att alla partier borde vara med och ta ansvar för denna kontroll.

Att inte Registernämnden är sammansatt på ett demokratiskt acceptabelt sätt är en viktig del av Vänsterpartiets kritik mot att registerkontroller av medborgare sker allt flitigare.

Stockholm den 28 mars 2006

Rolf Olsson (v)

Rossana Dinamarca (v)

Mats Einarsson (v)

Siv Holma (v)

Tasso Stafilidis (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-03-30 Bordläggning: 2006-03-31 Hänvisning: 2006-04-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)