med anledning av prop. 2004/05:37 Sveriges antagande av rådets beslut om införande av ett antal nya funktioner för Schengens informationssystem

Motion 2004/05:Ju18 av Rolf Olsson m.fl. (v)

av Rolf Olsson m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår förslag till ändring i artikel 94:3 p.j., Schengenkonventionen.

Motivering

Den föreslagna propositionen innehåller flera bra delar som Vänsterpartiet under lång tid efterfrågat. Detta gäller framför allt en ökad kontroll av användandet av registren. Säkerheten i systemet ökar genom att alla sökningar nu kommer att kunna kontrolleras. Detta innebär att möjligheten till missbruk minskar. Det är också positivt att ansvaret för de nationella tillsynsmyndigheterna belyses i texten.

Även när det gäller vissa delar av utvidgningen ställer Vänsterpartiet sig inte avvisande. Detta gäller registrering av containrar liksom flygplan och liknande. Detta kan ses som en logisk ändring med tanke på registrets syfte.

När det gäller ändringen i frågan om vad som får registreras om person ställer sig Vänsterpartiet dock avvisande till ändringen av punkten 94:3 p.j. Den föreslagna ändringen innebär att även "typ av brott" ska kunna registreras i det centrala registret. Vänsterpartiet anser att så lite som möjligt ska registreras i ett centralt register när det gäller uppgifter om person. I det nu aktuella fallet är dock anledningen till vårt ställningstagande att vi anser att denna typ av uppgifter ska finnas som så kallad tilläggsinformation hos det nationella SIRENE-kontoret.

Brottsrubriceringar är inte gemensamma för Schengenländerna. Synen på olika brotts farlighet skiljer sig ocksååt. Om den nationella myndigheten enligt punkten 94:3 p.j. angivit att den eftersökta kan vara beväpnad eller tillgripa våld torde detta vara fullt tillräckligt med information i ett initialskede. Övrig information får sedan sökas från den registrerande statens SIRENE-kontor.

Vänsterpartiet ser med oro på försöken att harmonisera straffrätten i allt större takt. Detta är en fråga som inte har diskuterats och där det inte finns någon folklig förankring. Straffrätten i de olika länderna skiljer sig åt och detta kan innebära feltolkningar som kan få förödande konsekvenser för den enskilde. Dessutom anser vi att subsidiaritetsprincipen måste råda även när det gäller registerföring. Det som inte är nödvändigt att ha i centrala register ska inte heller finnas där.

Med anledning av ovanstående anser Vänsterpartiet att den föreslagna regleringen av 94:3 p.j. ska avslås.

Stockholm den 22 november 2004

Rolf Olsson (v)

Rossana Dinamarca (v)

Mats Einarsson (v)

Siv Holma (v)

Peter Pedersen (v)

Per Rosengren (v)

Tasso Stafilidis (v)

Alice Åström (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-11-23 Bordläggning: 2004-11-24 Hänvisning: 2004-11-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)