med anledning av prop. 2004/05:171 En ny lag om lägenhetsregister

Motion 2004/05:Fi29 av Roger Tiefensee m.fl. (c)

av Roger Tiefensee m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen beslutar avslå proposition 2004/05:171.

  2. Riksdagen beslutar avskaffa lagen (1995:1537) om bostadsregister.

Motivering

Regeringen föreslår i sin proposition att ett lägenhetsregister införs över hela landet. Alla bostadslägenheter skall där registreras och få ett unikt lägenhetsnummer. Syftet med registret sägs i första hand vara för folkbokföring, framställning av statistik, forskning samt planering, uppföljning och utvärdering av bostadsbestånd och byggande. Registret skall innehålla uppgifter om samtliga lägenheters bostadsarea, rumsantal, kökstyp etc. Dessutom tillkommer uppgifter om adresser och det unika fastighetsnumret.

Genom lägenhetsregistret vill regeringen öppna möjligheten att folkbokföra invånare på lägenhetsbasis och inte bara fastighetsbasis. Vi har svårt att se vad den praktiska effekten av detta blir. Det torde inte spela någon större roll för kommunernas samhällsplanering om en person är folkbokförd på tredje våningen i en fastighet eller enkom i fastigheten som sådan.

Registret kommer, tillsammans med folkbokföringen, att leda till att samhället kan få exakt kunskap om hur stor yta exempelvis boende i flerfamiljshus har, eller vilken kökstyp personen i fråga har tillgång till. Vi har, milt uttryckt, problem att se att samhällsnyttan av ett sådant register står i rimlig proportion till den inskränkning av integriteten som det medför.

För statistiska ändamål finns det förvisso en vinst i att det statistiska underlaget blir mer detaljrikt. Däremot frågar vi oss om det är värt priset. Vi menar att det svenska folket torde tillhöra något av det mest registrerade i världen. Att införa ytterligare ett detaljerat register är inte önskvärt såvida inte avsevärda vinster kan anses föreligga. Detta har den socialdemokratiska regeringen ej lyckats påvisa, och riksdagen bör därmed avvisa regeringens proposition.

Den nu rådande lagen om lägenhetsregister som endast har trätt i kraft i provområdena i Gävle kommun samt i Högalids församling i Stockholms kommun är på samma grunder omotiverad. Riksdagen bör därför besluta upphäva denna lag.

Stockholm den 15 juni 2005

Roger Tiefensee (c)

Sven Bergström (c)

Jörgen Johansson (c)

Håkan Larsson (c)

Rigmor Stenmark (c)

Åsa Torstensson (c)

Staffan Danielsson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-06-15 Bordläggning: 2005-06-16 Hänvisning: 2005-06-17

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)