med anledning av prop. 2004/05:171 En ny lag om lägenhetsregister

Motion 2004/05:Fi26 av Sten Lundström m.fl. (v)

av Sten Lundström m.fl. (v)

1Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ändamålet för registret även skall omfatta möjligheten att kontrollera svarthandel och skenbyten med hyresrätter.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att i registret skall föras uppgifter om hiss.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att i registret skall föras uppgifter om våningsplan i flerfamiljshus.

  4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att i registret skall föras uppgifter om värme och ventilationssystem.

  5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att i registret skall föras uppgifter om upplåtelseform.

2Motivering

För att boendeplaneringen i kommunerna skall fungera som ett instrument för en social bostadspolitik och som en grund för demokratiska beslut rörande bostadspolitiken krävs en del grundläggande åtgärder. Kunskapsbasen om hur boendesituationen i kommunerna ser ut måste analyseras och bygga på fakta och statistik. För att samhället skall få tillgång till och kunskap om den faktiska situationen är det därför helt avgörande att vi så snart som möjligt skapar bättre förutsättningar för kunskapsinhämtande. Kommittén för hemlösa pekade både i sitt delbetänkande och i sitt slutbetänkande på behovet av en ny folk- och bostadsräkning (FoB). För att ge kommunerna, forskarna och medborgarna ett verkningsfullt redskap i detta arbete borde en ny FoB göras, då någon sådan inte har gjorts sedan 1990.

Ett väl utvecklat lägenhetsregister skulle kunna fylla en del av de luckor som finns för att nå bra forskningsresultat och planeringsprocesser. Utifrån detta ser vi positivt på förslaget om en ny lag om lägenhetsregister. För att registret skall kunna uppfylla de planerings- och forskningsgrunder som vi vill se bör registret dock tillföras fler uppgifter.

3Svarthandel och skenbyten

Vänsterpartiet har under en rad år motionerat om att regeringen bör se över möjligheterna att använda ett kommande lägenhetsregister i syfte att bekämpa svarthandeln och skenbyten med hyreslägenheter. Utskottet har svarat bl.a. följande: "De svarta lägenhetsaffärerna utgör i varje enskilt fall och sammanlagt en brutal marknadsanpassning av hyresmarknaden med oacceptabla verkningar för bostadsförsörjningen. Bruksvärdessystemet blir åsidosatt med särskilt allvarliga konsekvenser för de mindre resursstarka hushållen som inte på samma sätt som andra kan hävda sig när det gäller att finna en bostad. För samhället gäller dels att motverka förutsättningarna för de svarta försäljningarna, dvs. bristen på lägenheter, dels att bekämpa de brott dessa försäljningar utgör".

Trots utskottens insiktsfulla och levande verklighetsbeskrivning har utskottet än så länge avslagit vårt förslag. Genom att söka historiskt i ett register kan hyresvärd eller hyresnämnd enkelt kontrollera hur en byteskedja sett ut och om vissa lägenheter förekommer mer frekvent i byteskedjor. Lägenhetsregistret kan på så sätt bli ett kraftfullt verktyg för att komma åt de kriminella svarta lägenhetsaffärerna. Regeringen bör därför se till att lägenhetsregistrets ändamål även är att bekämpa svarthandeln och skenbyten med hyreslägenheter. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

4Information om hiss i lägenhetsregistret

Vi delar den uppfattning som förts fram i remisserna av bl.a. Socialstyrelsen, Boverket, Folkhälsoinstitutet, Göteborgs kommun och Malmö kommun om behovet av att uppgifter om hiss samlas in. Inte minst den demografiska utvecklingen med ett ökat antal äldre gör att det för samhällsplaneringen är viktigt att tillgängligheten i bostäder på enkelt sätt kan åskådliggöras för att kompensera de brister som finns i den redan byggda miljön.

Skälet som regeringen anför om att inte föra in uppgiften om hiss i registret är att den inte finns i fastighetsägarnas administrativa register. Insamlandet av uppgifter skulle därmed försvåras. Oavsett om detta stämmer eller inte så anser vi att fastighetsägarnas intressen i detta avseende är underordnade registrets betydelse som instrument för samhällsplanering och forskning. Utifrån det ovan sagda föreslår vi att uppgifter om hiss tillförs de uppgifter som skall utgöra innehållet i registret. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

5Information om våningsplan i lägenhetsregistret

I likhet med kravet på att uppgifter om hiss förs in i ett kommande lägenhetsregister så delar vi uppfattningen som förts fram i remisserna från bl.a. Socialstyrelsen, Boverket, Folkhälsoinstitutet, Göteborgs kommun och Malmö kommun om behovet av att uppgifter om antal våningsplan i flerfamiljshus skall samlas in. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

6Information om ventilations- och värmesystem i lägenhetsregistret

Vänsterpartiet delar den uppfattning som Statens folkhälsoinstitut, Boverket, Energimyndigheten och en rad kommuner för fram i sina remisser gällande behovet av uppgifter om ventilations- och värmesystem i lägenhetsregistret. Det finns en bred politisk enighet om behovet av energideklaration av bostäder. En förutsättning för att detta arbete skall bli framgångsrikt är att uppgifter samlas in och att dessa kan användas. I miljömålet God bebyggd miljö finns uttryckt att bostadssektorns totala energiförbrukning skall minska. Om vi på allvar skall kunna påbörja arbetet med att nå målen är det nödvändigt att samhällsplanerare och forskare får tillgång till uppgifter om ventilations- och värmesystem. Av denna anledning menar vi att det är nödvändigt att uppgifter om ventilation och värme samlas in i ett lägenhetsregister. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

7Information om upplåtelseform i lägenhetsregistret

I dag finns svårigheter med att få fram uppgifter om upplåtelseform. Vänsterpartiet vill se en fastighetsbeskattning som är neutral och som bygger på upplåtelseform och inte som i dag på hustyp. För att underlätta detta skulle uppgifter om upplåtelseform i lägenhetsregistret vara en stor fördel. Även för forskningen och samhällsplaneringen hade det varit att föredra ett register där man enkelt kan få uppgifter om upplåtelseform för att vid framtida byggande minska segregationen. Utifrån detta menar vi att uppgifter om upplåtelseform skall vara en del av innehållet i lägenhetsregistret. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 14 juni 2005

Sten Lundström (v)

Owe Hellberg (v)

Kjell-Erik Karlsson (v)

Sven-Erik Sjöstrand (v)

Karin Thorborg (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-06-15 Bordläggning: 2005-06-16 Hänvisning: 2005-06-17

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (5)