med anledning av prop. 2004/05:159 Kommunal uppdragsverksamhet inom kollektivtrafiken

Motion 2004/05:K24 av Ingvar Svensson m.fl. (kd)

av Ingvar Svensson m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår regeringens förslag om att permanenta försöksverksamheten med kommunal uppdragsverksamhet inom kollektivtrafiken genom en ny lag.

Inledning

Enligt Kristdemokraternas uppfattning ska konkurrensutsatt näringsverksamhet bedrivas av privata företag. Det är inte rimligt att ta affärsrisker med skatte­pengar.

Denna princip har Kristdemokraterna slagit fast i motion (1995:96:K34) som lämnades till riksdagen med anledning av regeringens proposition (1995:96:167) om Kommunal uppdragsverksamhet avseende kollektivtrafik m.m. samt i motion (2000/01:K6) vid förlängningen av försökslagstiftningen i regeringens proposition (2000/01:84) Kommunal uppdragsverksamhet.

Särredovisning

I den nu gällande lagen föreskrivs att ett kommunalt aktiebolag, som bedriver uppdragsverksamhet utanför den egna kommunen, i årsredovisningen särskilt ska redovisa kostnaderna, intäkterna och resultatet av uppdragsverksamheten. Vidare ska av redovisningen framgå vilka borgensförbindelser och övriga ansvarsförbindelser som kommunen eller landstinget ingått för bolaget.

Redan 1999 års utredning om utvärdering av den kommunala uppdragsverksamheten inom kollektivtrafik konstaterade att lagen inte efterlevts på denna punkt. De kommunala bolag som bedrivit uppdragsverksamhet med stöd av lagen lämnade inte någon särredovisning. Detta gäller till stor del ännu idag. Vad avser kravet på särredovisning har endast ett trafikföretag lämnat uppgifter i sin årsredovisning som i huvudsak motsvarar kraven i lagen. De andra tre företagen har inte uppfyllt kravet på särredovisning.

Kristdemokraterna menar att regeringens förslag är orimligt. Det är enligt vår uppfattning omöjligt att genom lagstiftning säkerställa att en korrekt särredovisning kommer att göras. Därför finns det fortfarande en stor risk för att konkurrensneutralitet inte kommer att råda och att kommuner och landsting med skattemedel kommer att subventionera verksamhet som bedrivs åt annan. Detta kan inte godtas.

Konkurrens

Ett av de bärande argumenten från regeringens sida för den gällande försökslagstiftningen och för ett permanentande av densamma är att det finns en risk för bristande konkurrens i kollektivtrafikbranschen. Inget kan vara mer fel. Det framgår av propositionen att "den lokala och regionala linjetrafiken med buss i Sverige bedrivs med ca 7 800 bussar fördelade på knappt 200 privata och kommunala trafikföretag". Det är intressant att konkurrenssituationen efter att försöksverksamheten inleddes har försämrats. För fem år sedan fanns 7 100 bussar fördelade på knappt 500 företag. Detta framgick av proposition 2000/01:84 Kommunal uppdragsverksamhet. Marknaden har alltså successivt utvecklats mot en tilltagande koncentration.

Sammanfattning

Kristdemokraterna anser inte att argumenten för ett permanentande av försökslagen (1996:637) om rätt för kommunala aktiebolag att bedriva uppdragsverksamhet inom viss trafik är övertygande. Däremot finns goda argument mot regeringens förslag. Med hänvisning till vad som anförts ovan föreslår Kristdemokraterna att riksdagen beslutar avslå regeringens proposition.

Stockholm den 3 juni 2005

Ingvar Svensson (kd)

Helena Höij (kd)

Peter Althin (kd)

Olle Sandahl (kd)

Yvonne Andersson (kd)

Ingemar Vänerlöv (kd)

Tuve Skånberg (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-06-03 Bordläggning: 2005-06-07 Hänvisning: 2005-06-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)