med anledning av prop. 2004/05:150 Svenska miljömål - ett gemensamt uppdrag

Motion 2004/05:MJ36 av Åsa Torstensson m.fl. (c)

av Åsa Torstensson m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ge Västra Götalandsregionen och Region Skåne rätt att besluta om sina regionala miljömål.

Motivering

Miljömålsarbetet är en viktig del i den svenska miljöpolitiken. Hållbar utveckling är grunden för all tillväxt och ytterst är människans existens beroende av att vi tar ansvar för den natur som vi fått att förvalta. Genom att sätta upp mål både på kort och på lång sikt får miljöarbetet en större tyngd. Det är nödvändigt att målen är rimliga, begripliga och mätbara, samt att det finns genomtänkta åtgärdsplaner och strategier för att nå dem, annars är risken stor att miljömålsarbetet blir verkningslöst.

Miljömålen är centrala i arbetet för att nå hållbar utveckling. För att målen skall kunna nås krävs det ett tydligt underifrånperspektiv där medborgare, företag, kommuner och regioner tillsammans bidrar i arbetet. Endast om vi alla har möjlighet att känna delaktighet i miljöarbetet, skapas rätt förutsättningar för att genom vilja och kreativitet skapa en hållbar utveckling.

Samtidigt måste återkopplingen mellan miljökvalitetsmålen till det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet förbättras. Det krävs ett tydligare under­ifrånperspektiv i arbetet med att skapa regionala och lokala miljömål för att få en bättre fungerande återkoppling med åtgärder och resultat till de övergripande nationella miljömålen. Tyvärr präglas alltför ofta det regionala miljömålsarbetet av ett tydligt uppifrånperspektiv där länsstyrelsernas roll snarare är att föra ut den statliga politiken i stället för att främja regional förankring och anpassning utefter regionala förhållanden.

För att skapa den förankring som behövs till det lokala miljö-, tillväxt- och utvecklingsarbetet behövs det ett större regionalt och kommunalt inflytande i arbetet med de regionala miljömålen. Genom ett mer demokratiskt arbete utan den statliga styrning som i dag genomsyrar miljöpolitiken, skapas möjligheten att ta till vara lokala initiativ och skapa ett starkare förtroende för genomförandet av olika åtgärder. Att ge de regionala självstyrelseorganen ökad makt över utformandet av de regionala miljömålen skulle både öka demokratin samt öka delaktigheten i strävan att nå målet om hållbar utveckling. För att makten och inflytandet skall öka vill vi låta Västra Götalandsregionen och Region Skåne besluta om sina regionala miljömål. Länsstyrelsens roll i ett sådant sammanhang blir då enbart att vara en tillståndsmyndighet.

Stockholm den 15 juni 2005

Åsa Torstensson (c)

Johan Linander (c)

Annika Qarlsson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-06-15 Bordläggning: 2005-06-16 Hänvisning: 2005-06-17

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)