med anledning av prop. 2004/05:150 Svenska miljömål - ett gemensamt uppdrag

Motion 2004/05:MJ25 av Kjell-Erik Karlsson m.fl. (v)

av Kjell-Erik Karlsson m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att en inventering av skyddsvärda skogar på all skogsmark i privat- och bolagsägo omgående bör påbörjas av Naturvårdsverket i samarbete med länsstyrelserna.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att när inventeringarna av skyddsvärd skogsmark är färdiga på den privata och statliga skogsmarken samt på bolagsskogsmark bör delmål 1 under miljökvalitetsmålet Levande skog korrigeras så att alla skogar som Naturvårdsverket bedömer ha höga naturskyddsvärden får ett lagstadgat skydd.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att inga avverkningar skall ske i områden som Naturvårdsverket bedömer ha höga naturskyddsvärden.

Skogens biologiska mångfald hotas

I Sverige hotas över 2 000 skogslevande arter, framför allt på grund av det intensiva skogsbruket. Miljövårdsberedningens rapport "Skydd av skogsmark - SOU 1997:98" utredde redan 1997 det svenska skogsskyddsbehovet. Forskningsunderlaget visar att minst 10 % av den produktiva skogsmarken nedanför gränsen för fjällnära skog måste undantas från det intensiva skogsbruket om den biologiska mångfalden skall bevaras. Vidare visar underlaget att det i dag inte finns så mycket skog med höga naturvärden i Sverige för att bevara den ursprungliga biologiska mångfalden. Därför måste hundratusentals hektar skog med naturvärden restaureras och återskapas. I ljuset av detta måste alla skogar som i dag har höga eller snabbt utvecklingsbara naturvärden bevaras.

Statligt ansvar för naturvården i skogen

Svenska staten har ett övergripande ansvar för skogspolitikens utveckling. Staten skall garantera att både produktionsmålet och miljömålen som rör skogen uppfylls. Det skall ske via statens eget skogsägande, som aktör i EU, med informationsspridning och forskning och via lagstiftning och statliga anslag.

Staten äger skogsmark genom bl.a. Sveaskog och Statens fastighetsverk. Det ger unika möjligheterna att påverka skogsnäringen.

I princip skall statens bolag agera som ett vanligt kommersiellt företag.

Men staten skall också så långt som möjligt ta ansvar för de kollektiva nyttigheter som "marknaden" inte kan eller vill ta ansvar för. Ägandet av stora arealer skogsmark ger unika möjligheter för staten att ta ett ansvar för de kollektiva nyttigheterna.

Staten skall också utgå från att miljömålen i långsiktiga termer är det övergripande - miljömålen är en förutsättning för att produktionsmålet kan klaras på sikt - det är inte tvärtom. Miljömålen som rör biologisk mångfald och klimatmålen är de som har störst betydelse för skogssektorn.

Den svenska skogens roll i ett internationellt sammanhang måste särskilt beaktas utifrån att svensk skog innehåller unika miljöer och arter och några av de få sista orörda vildmarkerna i Europa. Dessa naturresurstillgångar blir allt viktigare i takt med att läget internationellt sett förvärras - orörd natur blir allt sällsyntare och alltfler arter hotas av utrotning.

Skydda alla skogar med höga naturvärden

Trots att mer skog skyddas i dag är det långt kvar för att klara riksdagens miljökvalitetsmål. Endast en fjärdedel av arealmålet kommer att nås under första halvan av målperioden. Ett stort problem är att det fortfarande saknas mycket kunskap om var de skyddsvärda skogarna är belägna och hur stora arealer det är frågan om när det gäller privat mark. Ett annat problem är att avverkningarna fortsätter i skogar som vi nu vet med säkerhet har höga naturvärden.

Regeringen gav under sommaren 2002 i uppdrag till Naturvårdsverket att naturvärdesbedöma den statliga skogsmarken. Syftet var att kartlägga statens kvarvarande skyddsvärda skogar. Enligt den nu färdiga rapporten har 885 skogar på 341 000 hektar produktiv skogsmark så pass höga naturvärden att de kan komma i fråga för bildande av naturreservat.

Verket har alltså hittat betydligt större skyddsvärda arealer än vad man tidigare trodde fanns. Trots detta vill man inte höja målet. Oförändrat mål betyder att alla skyddsvärda skogar inte ryms under de 900 000 hektar som skall skyddas till 2010. Sammanlagt kanske det är ca 1 100 000 hektar skogsmark som bör skyddas på olika sätt för att bevara landets sista skyddsvärda skogar.

Forskarna håller det för troligt att samma proportionella förekomst av okänd skyddsvärd skog finns beträffande den icke statligt ägda skogen. Det innebär att det även på dess marker finns stora arelar av skyddsvärd skog som saknar skydd.

En motsvarande inventering av skyddsvärd skogsmark bör omgående påbörjas av Naturvårdsverket och länsstyrelserna på all skogsmark i privat- och bolagsägo. Detta skall riksdagen ge regeringen till känna.

Att vänta med inventeringar innebär att oersättliga skyddsvärda skogar kommer att avverkas innan de identifierats och skyddats.

När inventeringarna av den privat-, bolags- och statsägda skogen är genomförda bör därför delmål 1 under miljökvalitetsmålet Levande skog korrigeras så att alla skogar med höga naturvärden får ett lagstadgat skydd. Detta skall riksdagen ge regeringen till känna.

I den nu aktuella propositionen missar tyvärr regeringen möjligheten att åtminstone ge ett tills vidare-skydd för alla de skyddsvärda skogar som nu finns dokumenterade på statlig mark. Inte heller i den nya nationella strategi för att bevara värdefulla skogar som Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket presenterade i juni 2005 säkrar man skyddet för alla skyddsvärda skogarna. Man vill varken höja andelen mark som skall skyddas eller införa ett avverkningstopp för de skyddsvärda skogar som nu dokumenterats.

Arbetet med att skydda och inventera skyddsvärda skogar bedrivs delvis av länsstyrelserna. Därför är det viktigt att länsstyrelserna får tillräckliga ekonomiska resurser för denna angelägna uppgift. Propositionen visar på detta behov och det är viktigt att detta följs upp i kommande statsbudgetar.

Avverkningsstopp för de sista unika naturskogarna

Naturvårdsverket och landets miljöorganisationer m.fl. anser att ingen avverkning bör ske i de utpekade områdena.

Självklart måste ett avverkningstopp omedelbart införas i de synnerligen unika och skyddsvärda skogar som Naturvårdsverket funnit i de statliga skogsmarkerna. Att hugga ned skyddsvärda skogar innan inventeringarna är klara är som att spela bort ess innan man ens vet vilka kort man har. Det logiska är att först inventera, sedan får man besluta hur de aktuella skogarna skall förvaltas.

Riksdagen skall tillkännage för regeringen att inga avverkningar skall ske i skogsområden som Naturvårdsverket bedömer ha höga naturskyddsvärden.

Stockholm den 14 juni 2005

Kjell-Erik Karlsson (v)

Owe Hellberg (v)

Sten Lundström (v)

Sven-Erik Sjöstrand (v)

Karin Thorborg (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-06-15 Bordläggning: 2005-06-16 Hänvisning: 2005-06-17

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)