med anledning av prop. 2004/05:119 Ökad säkerhet i pass m.m.

Motion 2004/05:Ju40 av Camilla Sköld Jansson m.fl. (v)

av Camilla Sköld Jansson m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av konsekvensbeskrivningar och redovisning av alternativa förslag vad gäller utfärdande av fotografier för pass.

Motivering

I propositionen föreslås en del ändringar i reglerna för svenska pass.

Syftet är att höja säkerheten, och bland annat skall ett så kallat biometriskt underlag lagras i passet. Passen skall därför utrustas både med fotografi och med ett datachips där passinnehavarens ansiktsbild sparas tillsammans med personuppgifterna. Laddningen av datachipset utförs av passtillverkaren.

Regeringen föreslår att även fotografiet skall tas av passmyndigheten i stället för, som i dag, hos en fotograf eller i en fotoautomat. Detta kommer att medföra konsekvenser som vi menar inte är tillräckligt belysta i propositionen. Enligt uppgifter från Svenska Elektronikförbundet, som organiserar fotohandlare, kan det handla om en omsättningsförlust påöver 100 miljoner kronor för branschen. Det skulle betyda att många fotohandlare, inte minst i glesbygd, får svårt att överhuvudtaget fortsätta sin verksamhet.

I propositionen redovisas inga alternativa överväganden utan regeringen nöjer sig med att konstatera att andra alternativ inte är möjliga.

Vi menar att frågan behöver utredas ytterligare. Konsekvensbeskrivningar måste redovisas och alternativa förslag prövas och värderas. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 30 mars 2005

Camilla Sköld Jansson (v)

Marie Engström (v)

Peter Pedersen (v)

Per Rosengren (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-03-31 Bordläggning: 2005-04-04 Hänvisning: 2005-04-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)