med anledning av prop. 2004/05:110 Upphovsrätten i informationssamhället - genomförande av direktiv 2001/29/EG, m.m.

Motion 2004/05:L23 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp)

av Gunvor G Ericson m.fl. (mp)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige skall omförhandla direktiv 2001/29/EG samt på FN-nivå omförhandla de fördrag som reglerar upphovsrätt så att de bättre tar till vara både konstnärens och allmänhetens intressen i det digitala samhället.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen bör låta utreda möjligheterna för vitesföreläggande av rättighetshavare som genom tekniska åtgärder omöjliggör eller begränsar kopiering för privat bruk.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en översyn av kassettavgiften görs med utgångspunkt ifrån att den skall vara teknikneutral och bättre svara för att upphovsmän ges skälig ersättning även med dagens digitala möjligheter.

Konsumentens rättigheter i upphovsrätten

I propositionen till riksdagen står:

Förslagen syftar till att värna upphovsrätten, framför allt i den digitala miljön. Samtidigt skall balansen mot viktiga allmänna intressen av att få nyttja verk tillgodoses och anpassas till den digitala utvecklingen.

Miljöpartiet de gröna ser inte att en sådan balans uppnås med förslaget och menar att de förändringar som görs enbart sker på bekostnad av allmänhetens intressen. Till grund för EU-direktivet finns FN-fördrag som är nästan 10 år gamla, skapade i en tid då Internet inte hade samma betydelse som idag. Eftersom EU-direktivet som ligger till grund för propositionen inte lämnar mycket handlingsutrymme är det svårt att nå en rimlig balans. Därför bör Sverige omförhandla direktiv 2001/29/EG samt på FN-nivå omförhandla de fördrag som reglerar upphovsrätt så att de bättre tar tillvara både konstnärernas och allmänhetens intressen i det digitala samhället. Ifall vårt första yrkande om omförhandling av EU-direktiv och FN-fördrag inte får stöd kommer vi att rösta nej till propositionen i sin helhet.

Internet är inte bara problem utan också en möjlighet för musiker, bildkonstnärer, författare och andra upphovsmän att nå publik. Om lagstiftningen formuleras på ett sätt som begränsar legitim användning av teknologi så skadas därför artistens möjlighet att fritt hantera sina verk. Det är viktigt att konstnärer ska få skälig ersättning för sina verk men att införa förbud som hindrar teknisk utveckling är bakåtsträvande. När utvecklingen ledde till ökad kopiering med hjälp av videoband och kassetter infördes kassettavgift för att ersätta upphovsmännen. I dagens digitala värld behövs nya former för ersättning som just kan skapa den balans som nämns i propositionen.

Det nya lagförslaget innebär ett förtydligande av vad som får kopieras och det är bra, men kan också innebära problem i praktiken. EU-direktivet tillåter inte några undantag för kopiering av delar ur böcker eller artiklar, vare sig om det gäller material som skickas mellan bibliotek eller används av journalister eller studenter. I propositionen föreslås att avtalslicens kan användas för att lösa problemet, men vi tror att det inom vissa områden kan vara svårt att efterleva EU-direktivet.

På några punkter föreslår propositionen större inskränkningar i enskildas rättigheter än nödvändigt. Tekniska skydd värnas framför den enskildes möjligheter att få ta kopior för privat bruk.

Vi stödjer upphovsrätten och tycker det är rimligt att upphovsmän får ensamrätt att överföra sina verk till allmänheten. Den enskilde konstnären kan då själv bestämma över sitt verk, men vi vill att det införs regler som innebär att kopiering för privat bruk ska ha företräde framför skyddet för tekniska åtgärder, det vill säga att det ska vara möjligt att begära ett vites­föreläggande mot rättighetshavare som genom tekniska åtgärder omöjliggör eller begränsar kopiering för privat bruk inom lagens ram.

Miljöpartiet anser att lagligt stöd för privatbruk inte enbart ska bero på branschens goda vilja. Vi vill att det framgår av lagen att kopiering för privat bruk inte får hindras genom tekniska åtgärder på produkten. Upphovsrättslagen håller inte om det inte finns ett tydligt skydd för konsumentens rättigheter i detta hänseende. Vi anser också att de förbud relaterade till hanterandet av komponenter som kan kringgå tekniska skydd riskerar att inskränka möjligheten för oberoende produkttillverkare att agera på marknaden. Det finns redan ett tydligt exempel med operativsystemet Linux, där kringgåendet av det "tekniska" skyddet på DVD-skivor varit en nödvändighet för möjligheten att kunna spela upp desamma.

Propositionen sätter en övre gräns för kassettavgiften baserat på lagringsutrymmet som inom några fåår kommer att vara obsolet och definierar vilka apparater som ska vara föremål för avgiften på ett olyckligt sätt. Visserligen föreslås ett jämkningssystem men det finns risk att det skapas ett beroende av branschens goda vilja. Kassettavgiften bör ses över för att branschen inte ska ha möjlighet att missgynna vissa tekniska lösningar och att möjligheten att ta ut avgifter avgränsas på ett mer verkningsfullt sätt. Det är viktigt att hitta lösningar som ger upphovsmännen ersättning oberoende av vilken teknik som används.

Stockholm den 30 mars 2005

Gunvor G Ericson (mp)

Ulf Holm (mp)

Gustav Fridolin (mp)

Leif Björnlod (mp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Lagutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-04-13 Bordläggning: 2005-04-14 Hänvisning: 2005-04-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)