med anledning av prop. 2003/04:160 Fortsatt arbete för en säker vägtrafik

Motion 2003/04:T20 av Tomas Eneroth (s)

av Tomas Eneroth (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om krav på alkolås.

Motivering

De senaste sex åren har rattfylleriet ökat med 16 procent. Varje dag kör över 15 000 personer rattfulla i Sverige, och varje år återkallas 10 000 körkort för trafiknykterhetsbrott.

En mycket stor andel av de förare som orsakar allvarliga olyckor i trafiken är alkoholpåverkade. Det räcker egentligen med att konstatera ovanstående fakta för att dra slutsatsen att alkolås i våra fordon skulle kunna innebära väsentligt färre skadade och döda i trafiken. De försöksverksamheter med alkolås som genomförts har redan visat sig framgångsrika, såväl ur trafiksäkerhetssynpunkt som ur alkoholpolitisk synpunkt. De förslag som regeringen lägger fram i propositionen är därmed viktiga steg i rätt riktning. Inte minst förslaget om att utreda krav på alkolås i alla nya bilar i Sverige. Det finns redan idag cirka 1 000 alkolås inmonterade i såväl kommersiella fordon som vanliga personbilar i Sverige. Regeringen har kanske mot den bakgrunden varit onödigt försiktig i sin bedömning av tidsutdräkten – 2012 ligger långt bort och vi behöver bara fundera över hur utrustningsstandarden i bilparken generellt förändrats om vi går 8 år bakåt i tiden. Sedan dess har cd-spelare, ACC/luftkonditionering, airbags med mera blivit grundutrustning och allt talar för att vi inom kommande år får se dvd-spelare, GPS och andra tekniska tillämpningar i alltfler modeller.

Den relativt lilla merkostnad i förhållande till nybilspriset som alkolåsen innebär ska rimligtvis ställas i proportion till de mänskliga och ekonomiska kostnader alkoholrelaterade trafikskador förorsakar.

Den särskilda utredaren bör få i uppdrag att redovisa förutsättningarna för att väsentligt tidigare än 2012 införa obligatoriska alkolås.

Stockholm den 22 juni 2004

Tomas Eneroth (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-06-23 Hänvisning: 2004-07-02 Bordläggning: 2004-07-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)