med anledning av prop. 2003/04:152 Anpassningar med anledning av en ny statlig myndighet för socialförsäkringens administration

Motion 2003/04:Sf48 av Per Westerberg m.fl. (m)

av Per Westerberg m.fl. (m)

1 Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag på ändringar i lagen om allmän försäkring och lagen om sjuklön i enlighet med vad som anförs i motionen.

2 Strama upp sjukskrivningsprocessen

Vi anser inte att enbart en omorganisation av försäkringskassan kan leda till färre sjukskrivningar och till att målet om en halvering av sjukskrivningarna kan uppnås. Likformighet och lägre sjukskrivningar uppnås framför allt genom stramare och klarare regler i lagen om allmän försäkring och sjuklönelagen. Givet stramare regler kan en gemensam tolkning underlättas av en gemensam organisation.

Vi efterlyste därför, i vårt särskilda yttrande till betänkandet (2003/20:SfU13) med anledning av propositionen om en ny statlig myndighet för socialförsäkringens administration, en uppstramning av reglerna i den följdproposition som regeringen nu har lagt. Det har regeringen inte hörsammat. Vi föreslår följande förändringar i sjukskrivningsprocessen.

2.1 Tillåt sjukskrivning endast vid sjukdom

Sjukförsäkringen skall gälla när man är sjuk och arbetsförmågan nedsatt av hälsoskäl, inte vara ett allmänt försörjningsstöd. Vi vill därför att en översyn görs i tillämpningspraxis och förordningar vad gäller de ändringar som skedde under 1990-talet. Vi föreslår att begrepp i tidigare förarbeten och förordningar såsom ”vad som i allmänt språkbruk är sjukdom”, ”allt som avviker från det normala är sjukdom” eller ”sjukdom eller därmed jämförbara tillstånd” utmönstras och ersätts med att sjukdom skall bedömas ”i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet”. En sådan förändring bör även genomföras i AFL 3 kap. 7 §. Vi vill att regeringen återkommer till riksdagen med förslag på sådana ändringar i lagen om allmän försäkring.

En kodifiering av försäkringskassans sjukskrivningspraxis bör genomföras för att öka begripligheten för allmänhet och sjukskrivande läkare. Sjukskrivning som en del av behandling bör skiljas ut så att försäkringskassan också kan medverka till snabb behandling och kortare sjukskrivning. Även metodiken för omhändertagande vid oklara diagnoser bör kodifieras och utvecklas exempelvis i enlighet med de bedömnings- och behandlingsteam som på vissa håll i landet framgångsrikt kunnat korta sjukskrivningstiderna. För att förhindra långtidssjukskrivning skall arbetsförmågan säkerställas så snart som möjligt och bedömas mot hela arbetsmarknaden på ett tidigt stadium av sjukskrivningen. Hanteringen av deltidssjukskrivning bör kodifieras för sig. Vi ser det som positivt att detidssjukskrivning används i fler fall. Det har emellertid visat sig att deltidssjukskrivningar har tenderat att bli långvariga och ibland till och med förhindrat en nödvändig förändring av arbetssituationen, vilket nödvändiggör en mer utvecklad praxis.

2.2 Återinför krav på intyg om nedsatt arbetsförmåga

I våras beslöt regeringen och riksdagen att avskaffa kravet på den enskilde att till den 28:e sjukdagen inkomma med en skriftlig försäkran om nedsatt arbetsförmåga till försäkringskassan. I stället skall en sådan försäkran ges in om försäkringskassan begär det. Vi anser att det är rimligt att den enskilde efter fyra veckors sjukfrånvaro faktiskt själv intygar att arbetsförmågan är nedsatt och vi vill därför återinföra detta krav.

2.3 Gör användningen av sjukförsäkringen mer flexibel vid sjukdom

Deltidssjukskrivning bör kunna ske mer flexibelt än bara till en del av dagen. Det bör vara möjligt att vara sjukskriven en timme om dagen, men även att vara sjukskriven på deltid genom att vara på jobbet på heltid och arbeta i halv takt. Som vid nuvarande halvtidssjukskrivning skall då arbetsgivaren och försäkringskassan betala halva kostnaden vardera. Det ska även gå att vara sjukskriven från vissa arbetsuppgifter. Exempelvis kanske det inte är möjligt att utföra fysiskt krävande arbetsuppgifter men däremot att arbeta framför datorn, eller tvärtom. Det skall även gå att vara sjukskriven från sina ordinarie arbetsuppgifter, men genomgå utbildning. Vi föreslår att detta förs in i lagen om allmän försäkring (AFL) 3 kap. 7 §. Även sjuklönelagen bör ses över för att tillåta samma flexibla användning som föreslås vad gäller sjukförsäkringen.

Stockholm den 23 juni 2004

Per Westerberg (m)

Anita Sidén (m)

Anna Lilliehöök (m)

Anne-Marie Pålsson (m)

Carl-Axel Johansson (m)

Anne Marie Brodén (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-06-23 Hänvisning: 2004-07-02 Bordläggning: 2004-07-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)