med anledning av prop. 2003/04:148 Stamcellsforskning

Motion 2003/04:So37 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)

av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om finansiering av stamcellsforskning.

Inledning

Regeringen föreslår i proposition 2003/04:148 några ändringar i lagen 1991:115 om åtgärder i forsknings- eller behandlingssyfte med befruktade ägg från människa. Där föreslås också att somatisk cellkärneöverföring skall vara underkastad begränsningar som motsvarar dem som gäller vid forskning på befruktade ägg. Regeringen föreslår också att reproduktiv kloning skall vara entydigt förbjuden.

Moderaternas synpunkter

Vi moderater ställer oss i huvudsak bakom regeringens proposition 2003/04:148 om stamcellsforskning. Regeringen tar emellertid inte upp finansiering av stamcellsforskning, vilket vi tycker är en brist i propositionen. Stamcellsforskningen i allmänhet, och i kombination med somatisk kärnöverföring i synnerhet, kan revolutionera den medicinska forskningen och terapin. Nervsjukdomar som Parkinsons sjukdom, hjärtsjukdomar och diabetes är bara några av de sjukdomar som kan behandlas på helt nya sätt, och med mycket goda resultat om och när denna forskning kommit längre.

För oss moderater är det viktigt med ett bättre klimat för medicinsk forskning i allmänhet och stamcellsforskning i synnerhet. Det innebär att snabbt skapa möjligheter för en fortsatt framgångsrik stamcellsforskning i Sverige, och dessutom ge möjligheter till forskning med somatisk kärnöverföring.

Vi vill göra en strategisk satsning på medicinsk forskning som innebär att vi under de kommande tre åren ökar de statliga anslag som fördelas via Vetenskapsrådet. Denna satsning skall ses som ett första steg i en långsiktig satsning på medicinsk och bioteknisk forskning. Vi vill totalt öka anslaget till Vetenskapsrådet med 450 miljoner kronor under en treårsperiod (2003/04:Ub475). Dessutom ökar vi anslaget till forskning och forskarutbildning med drygt två miljoner kronor över en treårsperiod.

En svensk motsvarighet till det amerikanska ”National Institutes of Health” bör etableras. I USA har ”National Institutes of Health” ett övergripande ansvar för den federalt finansierade medicinska forskningen. Vi föreslår att en motsvarande organisation sätts upp i Sverige. Hit bör i första hand föras de resurser som disponeras av det medicinska ämnesområdet under Vetenskapsrådet, samt den ökning av dessa medel som föreslagits ovan.

Vi menar att det är viktigt att kunna koncentrera insatserna på det medicinska forskningsområdet, och göra en riktad insats. Det är dessutom nödvändigt att ha en mångfald av forskningsfinansiärer för att få en dynamisk och pluralistisk forskningsflora.

Stockholm den 22 juni 2004

Cristina Husmark Pehrsson (m)

Carl-Axel Johansson (m)

Anne Marie Brodén (m)

Magdalena Andersson (m)

Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Stefan Hagfeldt (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-06-23 Hänvisning: 2004-07-02 Bordläggning: 2004-07-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)