med anledning av prop. 2003/04:140 Kunskap och kvalitet - elva steg för utvecklingen av gymnasieskolan

Motion 2003/04:Ub8 av Margareta Sandgren m.fl. (s)

av Margareta Sandgren m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att aktivt följa upp effekterna av frisök i gymnasiet.

Motivering

Propositionen innehåller en rad förslag som enligt vår uppfattning skapar goda förutsättningar att utveckla gymnasieskolan. Det är bland annat mycket tillfredsställande att det ska satsas mer på de elever som följer ett individuellt program. Vi känner dock en oro när det gäller elevernas möjligheter att fritt få söka gymnasieutbildning utanför den egna hemkommunen, så kallat frisök. Vi ser en risk med att eleverna får större valmöjligheter eftersom resultatet kan bli att de kvarvarande eleverna i kommunen drabbas negativt.

Frisöket i den form som propositionen föreslår minskar kommunernas förutsättningar att planera och utvärdera sin verksamhet. Vi anser att kommunernas möjligheter att långsiktigt planera behovet av gymnasieutbildningar minskar då eleverna får möjlighet att välja på flera utbildningsorter. Kommunernas möjligheter att anpassa lokaler och lärarresurser varje läsår till det befintliga antalet elever minskar därmed. Från vårt eget hemlän har vi exempel på kommuner som investerat stora summor i sina gymnasieskolor som nu riskerar att visa sig vara överdimensionerade.

Många kommuner har i dag en mycket besvärlig ekonomisk situation som ökar planeringsbehovet av den egna verksamheten. Vi ska självfallet arbeta för att elever har goda möjligheter att välja den utbildning de önskar.

Stockholm den 13 maj 2004

Margareta Sandgren (s)

Martin Nilsson (s)

Carina Hägg (s)

Göte Wahlström (s)

Helene Petersson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-05-13 Bordläggning: 2004-05-14 Hänvisning: 2004-05-18

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)